Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel 

Poniższe zapisy są specyfikacją procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania, opisującą usługi i rezultaty prac, które firma LOG Systems jest zobowiązana dostarczyć dla Zamawiającego, w ramach wdrożenia rozwiązania LOG System, zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez Zamawiającego.

Niniejsze zapisy stanowią dokument analizy procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania w organizacji klienta wykonaną przez LOG Systems sp. z o.o. (dalej: Wykonawca), w której obie strony zgadzają się na wykonanie poniżej opisanych procesów. Zapisy opisują warunki związane z ich dostarczeniem.

Odbiorcy 

Niniejszy dokument jest dokumentem technicznym dedykowanym osobom biorącym udział w realizacji zadań związanych z dostarczeniem i wdrożeniem Oprogramowania LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Proces Konto dla nowego pracownika

Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji

Typ zgłoszenia: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania

Nazwa procesu:

Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania

Szablon procesu:

SERVICE REQUEST

Opis procesu

Wybierz proces, jeśli chcesz wystąpić o nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania i/lub do zbioru danych


Właściciel usługi:

IOD


Statusy i dostępne akcje

Tabelka ma na celu przedstawić w zrozumiały sposób mechanikę procesów oraz ich standardowa konstrukcję.  Tabelka opisuje statusy oraz stany procesów, przejścia pomiędzy statusami a stanami oraz dostępne przyciski. Wymienione statusy, stany oraz przyciski mogą wywoływać kolejne akcje takie jak wyświetlanie okien przejściowych, podpowiedzi systemu. Dane akcje mogą być dostępne dla wszystkich grup przewidzianych w procesach lub dla pewnych wybranych grup użytkowników. Akcja systemu może wywoływać powiadomienia mailowe. Tabelka nie zawiera zdefiniowanych akcji, które wywołują powiadomienia mailowe, co wynika z faktu, że jest to element podlegający szczegółowym ustaleniom podczas fazy parametryzacji przedmiotu wdrożenia.

 

Legenda:

NazwaOpisPrzykładowa wartość
Statuspola w tabelce wskazują na status zgłoszenia
Akcjepola w tabelce wskazują jakie akcje są dostępne w ramach danego statusu
Czy jest okno przejścia?pola w tabelce wskazują, czy dany przycisk wywołuje dodatkowe okno przejścia w procesie (T = tak/ N = Nie)
Czy akcja zmienia statusu?Pola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje zmianę statusu.
Status docelowypola w tabelce wskazują do jakiego statusu przejdzie zgłoszenie po wywołaniu akcji
Podpowiedzi systemupola w tabelce wskazują, czy system w danej akcji wywoła pole komentarza z podpowiedzią
Kto może podjąć akcję?pola w tabelce wskazują grupy, dla których dana akcja jest możliwa do podjęcia
Powiadomienia mailowepola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje wysłanie powiadomienia mailowego


Status:

Stan procesu:

Akcje:

Czy jest okno przejścia?

Czy akcja zmienia status?

Status docelowy:

Podpowiedzi systemu

Kto może podjąć akcję?

Powiadomienia mailowe

Uwagi

 

 

[Rejestracja] ->

[Formularz wejściowy]

T

Do akceptacji

Brak

Zgłaszający 

Zgłaszający, IOD

 

Do akceptacji

Otwarty

Zaakceptuj

N

T

Planowanie

Brak

Akceptujący

IOD 


 

 

Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

Akceptujący

Zgłaszający 

 

Planowanie

Otwarty

Podejmij zgłoszenie

N

T

W trakcie

Zespół IT powinien nadać upoważnienia dla osób wymienionych we wniosku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na poziom oraz okres obowiązywania upoważnień. Po nadaniu upoważnień Zespół IT pownien przesunąć proces do statusu Zrealizowany.

IOD

Zgłaszający, IOD

 Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

IODW trakcieOtwartyZrealizowanyTTZrealizowanyBrakIODOdrzućTTOdrzuconyBrakIOD

Zrealizowany

Zamknięty 

Reklamacja

T

T

 W trakcie

Brak

 

Zgłaszający


 ZamknijTTZamkniętyBrakIODZatwierdźTTZamkniętyBrakZgłaszający


Grupy podejmujące działania w procesie

  • Zgłaszający – wszyscy uprawnieni użytkownicy 
  • Realizujący – IOD
  • Akceptujący - np. przełożony

Lista i zawartość formularzy zgłoszeń

Formularz wejściowy: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Uwagi:

Tytuł:

Wniosek o nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania

Wszystkie pola w formularzu widoczne dla uprawnionych użytkowników.

Pole edytowalne

Zgłaszający*[1]

Pole wyboru, domyślnie podstawia się w tym polu rejestrujący zgłoszenie
Tryb

Portal

SMS

Email

Spotkanie

Telefon


Pole wyboru.
KategoriaNowy pracownik

Podstawa prawna*

Umowa o pracę

Umowa o współpracę


Pole wyboru.
Data zgłoszenia*

Pole daty.
Treść


(Podpowiedź)Wybierz zakres wniosku o upoważnienie
Wybierz osoby, które mają być upoważnione*

Pole wielokrotnego wyboru.

Wybierz procesy/zbiory do których chcesz mieć dostępPole wielokrotnego wyboru.

Wybierz poziom upoważnienia do procesu/zbioruPole dynamiczne (pojawia się po wybraniu wartości w polu Wybierz procesy/zbiory do których chcesz mieć dostęp). Pole wielokrotnego wyboru.
Od

Pole dynamiczne, pole daty.
Do

Pole dynamiczne, pole daty.
Dodaj zakres

Przycisk umożliwiający dodanie osób i procesów/ zbiorów do wniosków.
Załączniki

Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do zgłoszenia.
Słowa kluczowe

Podpowiedź: Wpisz słowa kluczowe dla tego zgłoszenia, oddzielając je przecinkami. Pole umożliwia wpisanie słów kluczowych dla zgłoszenia.
Zapisz

Przycisk umożliwiający zapisanie danych w formularzu i uruchomienie dalszych kroków procesu


Lista formularzy pośrednich w procesie

Formularz pośredni: Odrzuć

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Komentarz*
IOD
Notatka


Formularz pośredni: Zrealizowany

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Rozwiązanie

 

IOD

Dodaj to rozwiązanie jako nowy wpis do bazy wiedzy (checkbox)

 (Pole checkbox)

Dodaj czas pracy (menu)

 

Załączniki(Umożliwia podpięcie załączników)

Formularz pośredni: Reklamacja


Etykieta pola:

Wartość pola:Widoczność:
Komentarz*
Zgłaszający

Formularz pośredni: Zamknięty

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność:

Komentarz*

 

IOD

 

Notatka

 

Formularz pośredni: Zatwierdź


Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność:

Ocena jakości realizacji*

Bardzo dobrze

Bardzo słabo

Dobrze

Dostatecznie

Słabo

Zgłaszający
Komentarz
Zgłaszający[1]Pola oznaczone gwiazdką oznaczają pola wymagane

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for proces przetwarzania.

Page: RODO - Żądanie dotyczące przetwarzania danych (LOG System)
... Konfiguracja Proces żądanie dotyczące przetwarzania danych został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: image2019829144137.png ...
Aug 29, 2019
Page: RODO - Wniosek o cofnięcie upoważnienia do czynności przetwarzania (LOG System)
... Konfiguracja Proces wniosek o cofnięcie upoważnienia do czynności przetwarzania został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: image2019829143036.png Status ...
Aug 29, 2019
Page: RODO - Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania (LOG System)
... Konfiguracja Proces wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: image2019829143337.png Status ...
Aug 29, 2019
Page: Żądanie dotyczące przetwarzania danych wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces żądanie dotyczące przetwarzania danych został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Zmiana/odebranie upoważnienia do procesu przetwarzania wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces zmiana/odebranie upoważnienia do procesu przetwarzania został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png @self ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Specyfikacja procesu żądanie dotyczące przetwarzania danych (LOG System)
... Oprogramowania LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Proces Żądanie dotyczące przetwarzania danych Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ ... ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu Zmiana/odebranie upoważnienia do procesu przetwarzania (LOG System)
... Oprogramowania LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Proces Zmiana/odebranie upoważnienia do procesu przetwarzania Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia ... ...
May 31, 2019
Page: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces nadanie upoważnienia do zbioru danych został zbudowany w narzędziu wg ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Katalog usług (LOG)
... https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=45024180 Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania. (zakładka zasoby) Cofnięcie upoważnienia do czynności przetwarzania https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37850496 Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk zmiany bądź odebrania wszelkich upoważnień do ...
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.
Page: Procesy biznesowe (LOG System)
... Zasób typu Proces biznesowy w LOG System pozwala zdefiniować proces biznesowy funkcjonujący w organizacji. Proces biznesowy lub metoda biznesowa – to seria powiązanych ze sobą działań lub ... ...
Dec 12, 2018
Labels: czynności_przetwarzania, procesy_biznesowe

  • No labels