Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Dowiedz się jak włączyć rozszerzone logowanie do pliku aplikacji LOG System za pośrednictwem dostępu do serwera na, którym działa serwer LOG System.


Rozwiązanie

Rozszerzone logowanie Agenta (debug)

Na potrzeby analizy ewentualnych problemów zalecamy rozszerzone logowanie do pliku. W tym celu należy na problematycznym komputerze z Agentem wykonać poniższe kroki:

 1. Zaloguj się na komputer z problematycznym agentem.
 2. Uruchom program Usługi
 3. Zatrzymaj usługę o nazwie : Usługa LSA
 4. Wejdź do katalogu Agenta (domyślnie: C:\Program Files (x86)\LOG System\LOG System - Agent) 

 5. Wyedytuj plik konfiguracyjny: LOGSystem.Agent.Service.exe.config i zastąpić sekcję <log4net>...</log4net> poniższą sekcją.

  Sekcja jaką należy umieścić w pliku konfiguracyjnym Agenta
  <log4net>
  
    <!-- domyslnie - obejmuje logi, dla ktorych nie zdefiniowano nic innego ponizej -->
    <root>
     <level value="WARN" />
     <appender-ref ref="eventlog" />
    </root>
  
    <!-- logi z samego agenta - mozna bardziej szczegolowo, niz w 'root' -->
    <logger name="Ktr" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystem" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystems" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
  
    <!-- logi z monitoringu -->
    <logger name="Ktr.Agent.Service.Monitoring" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="monfile" />
    </logger>
  
    <!-- logi z komunikacji -->
    <logger name="Ktr.Agent.Service.Messaging" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="msgfile" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystems.Messaging" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="msgfile" />
    </logger>
  
    <!-- log polecen SQL -->
    <logger name="Ktr.Agent.Service.Database.Core.DbCommand" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="sqlfile" />
    </logger>
  
    <!-- konfiguracja poszczegolnych appenderow -->
  
    <appender name="eventlog" type="log4net.Appender.EventLogAppender">
     <applicationName value="LOGSystem.Agent.Service" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %.30000m%n%n%exception" />
     </layout>
     <filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
      <levelMin value="WARN" />
     </filter>
    </appender>
  
    <appender name="file" type="log4net.Appender.RollingFileAppender" >
     <file value=".\logs\agent_log.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="3MB" />
     <maxSizeRollBackups value="10" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
  
    <appender name="monfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender" >
     <file value=".\logs\agent_log-mon.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="5MB" />
     <maxSizeRollBackups value="5" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
  
    <appender name="msgfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender" >
     <file value=".\logs\agent_log-msg.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="5MB" />
     <maxSizeRollBackups value="5" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
  
    <appender name="sqlfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender" >
     <file value=".\logs\agent_log-sql.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="5MB" />
     <maxSizeRollBackups value="10" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
  
   </log4net>
  
 6. Zapisać zmiany i włączyć usługę: Usługa LSA
 7. W katalogu ...\LOG System\LOG System - Agent zostanie utworzony katalog o nazwie logs w którym będą zbierane logi systemu


Rozszerzone logowanie Serwera (debug)

Na potrzeby analizy ewentualnych problemów zalecamy rozszerzone logowanie do pliku. W tym celu należy na problematycznym komputerze z Agentem wykonać poniższe kroki:

 1. Zaloguj się na maszynę, na której zainstalowany jest serwer LOG System
 2. Uruchom program Usługi
 3. Zatrzymj usługę o nazwie : LOG System 4. Wejdź w katalog Serwera (domyślnie: C:\Program Files (x86)\LOG System\LOG System - Serwer) 

 5. Wyedytuj plik konfiguracyjny: LOGSystem.Application.Service.exe.config i zastąpić sekcję <log4net>...</log4net> poniższą sekcją.

  Sekcja jaką należy umieścić w pliku konfiguracyjnym Serwera
  <log4net>
    <root>
     <level value="WARN" />
     <appender-ref ref="file" />
    </root>
    <logger name="Ktr" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystem" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystems" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystems.Http" additivity="false">
     <level value="INFO" />
     <appender-ref ref="file" />
    </logger>
    <logger name="Ktr.Application.Core.Automation" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="autfile" />
    </logger>
    <logger name="LOGSystems.Messaging" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="msgfile" />
    </logger>
    <!-- logi z NHibernate (pamietac o log4net.dll obok exe-ka) -.->
    <logger name="NHibernate" additivity="false">
     <level value="INFO" />
     <appender-ref ref="nhfile" />
    </logger>
    <logger name="NHibernate.Loader" additivity="false">
     <level value="WARN" />
     <appender-ref ref="nhfile" />
    </logger>- ->
    <logger name="NHibernate.SQL" additivity="false">
     <level value="DEBUG" />
     <appender-ref ref="sqlfile" />
    </logger>
    <!-.- -->
    <appender name="eventlog" type="log4net.Appender.EventLogAppender">
     <applicationName value="LOGSystem.Application.Service" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %.30000m%n%n%exception" />
     </layout>
     <filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
      <levelMin value="WARN" />
      <levelMax value="FATAL" />
     </filter>
    </appender>
    <appender name="file" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
     <file value=".\logs\log.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="10MB" />
     <maxSizeRollBackups value="5" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
    <appender name="autfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
     <file value=".\logs\log-aut.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="10MB" />
     <maxSizeRollBackups value="3" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
    <appender name="msgfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
     <file value=".\logs\log-msg.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="10MB" />
     <maxSizeRollBackups value="3" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
    <appender name="nhfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
     <file value=".\logs\log-nh.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="10MB" />
     <maxSizeRollBackups value="3" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
     </layout>
    </appender>
    <appender name=".sqlfile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
     <file value=".\logs\log-sql.txt" />
     <appendToFile value="false" />
     <rollingStyle value="size" />
     <maximumFileSize value="100MB" />
     <maxSizeRollBackups value="3" />
     <staticLogFileName value="true" />
     <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d [%t] %m%n%n" />
     </layout>
    </appender>
    <appender name="db" type="log4net.Appender.AdoNetAppender">
     <!-- *** MSSQL ***
      W connectionString wskazac dowolna baze danych z utworzona juz tabela o strukturze:
       CREATE TABLE Log (
        Id    int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        Date   datetime NOT NULL,
        Thread  varchar(255) NOT NULL,
        Level   varchar(50) NOT NULL,
        Logger  varchar(255) NOT NULL,
        Message  varchar(4000) NOT NULL,
        Exception varchar(2000) NULL
       )
     -->
     <connectionString value="data source=.;initial catalog=log4net;integrated security=true" />
     <connectionType value="System.Data.SqlClient.SqlConnection, System.Data, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
     <!-- -->
     <!-- *** SQLite ***
      W connectionString wskazac plik bazy danych sqlite z utworzona tabela o strukturze:
       CREATE TABLE Log (
        Id    INTEGER PRIMARY KEY,
        Date   DATETIME NOT NULL,
        Thread  VARCHAR(255) NOT NULL,
        Level   VARCHAR(50) NOT NULL,
        Logger  VARCHAR(255) NOT NULL,
        Message  TEXT NOT NULL,
        Exception TEXT DEFAULT NULL
       )
      Zainstalowac 'ADO.NET 2.0/3.5 SQLite Data Provider' (http://sourceforge.net/projects/sqlite-dotnet2)
      albo wkopiowac plik 'System.Data.SQLite.DLL' (x64) do katalogu 'ext'.
      BTW. Przygotowany pusty plik bazy danych oraz dll-ke mozna znalezc w repo w katalogu 'lib\SQLite'.
      BTW2. 'DataDirectory' to zmienna, ktora wskazuje domyslnie katalog aplikacji (tam, gdzie exe).
     -.->
     <connectionString value="Data Source=|DataDirectory|\logs\log4net.db;Version=3" />
     <connectionType value="System.Data.SQLite.SQLiteConnection, System.Data.SQLite, Version=1.0.66.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139" />
     <!-.- -->
     <!-- po ilu zdarzeniach ma nastepowac zapis do bazy (wybierz kompromis miedzy opoznieniem zapisu, a spowolnieniem aplikacji) -->
     <bufferSize value="100" />
     <commandText value="INSERT INTO Log (Date,Thread,Level,Logger,Message,Exception) VALUES (@date, @thread, @level, @logger, @message, @exception)" />
     <parameter>
      <parameterName value="@date" />
      <dbType value="DateTime" />
      <layout type="log4net.Layout.RawTimeStampLayout" />
     </parameter>
     <parameter>
      <parameterName value="@thread" />
      <dbType value="String" />
      <size value="255" />
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
       <conversionPattern value="%thread" />
      </layout>
     </parameter>
     <parameter>
      <parameterName value="@level" />
      <dbType value="String" />
      <size value="50" />
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
       <conversionPattern value="%level" />
      </layout>
     </parameter>
     <parameter>
      <parameterName value="@logger" />
      <dbType value="String" />
      <size value="255" />
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
       <conversionPattern value="%logger" />
      </layout>
     </parameter>
     <parameter>
      <parameterName value="@message" />
      <dbType value="String" />
      <size value="4000" />
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
       <conversionPattern value="%message" />
      </layout>
     </parameter>
     <parameter>
      <parameterName value="@exception" />
      <dbType value="String" />
      <size value="2000" />
      <layout type="log4net.Layout.ExceptionLayout" />
     </parameter>
    </appender>
   </log4net>
 6. Zapisać zmiany i włączyć usługę: LOG System
 7. W katalogu ...\LOG System\LOG System - Serwer zostanie utworzony katalog o nazwie logs w którym będą zbierane logi systemu

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 8 search result(s) for błędy.

Page: KB-1910 - Tworzenie zadań indywidualnych (LOG)
... Status Dotyczy wersji: 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane błędy kb logi
Oct 30, 2019
Labels: błędy, kb, logi
Page: Integracja LOG System z Helpdesk - konfiguracja (LOG)
... błędu certyfikatu image2018716 9:5:17.png Włączenie funkcji Ignoruj błędy certyfikatu umożliwia integrację pomiędzy systemami w przypadku gdy korzystamy z ...
Jan 23, 2019
Labels: konfiguracja, integracja
Page: Aktualizacja systemów (LOG)
... https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/AktualizacjaHelpdesk Procedura przywrócenia wersji Jeżeli podczas aktualizacji napotkasz na nieoczekiwane błędy możesz skorzystać z procedury przywrócenia poprzedniej wersji. https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37850331 Status Dotyczy ...
Sep 23, 2019
Page: Konfiguracja adresu bazowego URL aplikacji LOG Helpdesk (LOG)
... należy zapisać zmiany za pomocą przycisku "Zapisz" image2021561885.png Możliwe błędy Jeżeli po zapisaniu zmian nadal występują problemy z błędem HttpAntiForgeryException ...
May 20, 2022
Page: Diagnostyka działania mechanizmu automatyzacji (LOG)
... przypadku błędów w wykonaniu określonej akcji możliwość sprawdzenia jakie to były błędy, Możliwość sprawdzenia dlaczego wywołał/nie wywołał się określony Wyzwalacz, czyli ...
Dec 27, 2018
Labels: diagnostyka, automatyzacja
Page: Konfiguracja logowania (log4net) (LOG)
... ważne zostają pominięte.  Poziom logowania ustawiony na FATAL oznacza tylko błędy krytyczne, teoretycznie kończące działanie aplikacji. Domyślnie dla klienta powinniśmy ustawiać ...
Dec 27, 2018
Labels: logowanie, konfiguracja, administracja
Page: Zastosowanie narzędzia RunAs.exe (LOG)
... port nasłuchujący VNC Viewer'a (w powyższym przykładzie domyślny 5900).   Możliwe błędy wykonania skryptu:   WTSQueryUserToken failed Na komputerze zdalnym nie jest zalogowany ...
Dec 27, 2018
Labels: runas, konfiguracja
Page: Instalacja Agenta z wykorzystaniem GPO (LOG)
... dodawać pakiety msi do GPO. Jeśli podczas instalacji pojawiają się błędy warto użyć polecenia msiexec /i logagent.msi /qn /lv log.txt by potem ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, gpo, instalacja