Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

FunkcjeWynik
Przeprowadzenie audytu z perspektywy 'Zasoby' poprzez wybór odpowiedniej opcji z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość przeglądania wyników audytu z perspektywy 'Audyty', poprzez wybór odpowiedniego audytu z listy w sekcji 'Audyty'. 
Możliwość ręcznego dodawania wyników skanowania z perspektywy 'Zasoby', poprzez zaznaczenie komputera, a następnie wybór opcji "Dodaj dane audytowe ręcznie" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość identyfikacji wszystkich komputerów w audycie z perspektywy 'Audyty', poprzez przejście do zakładki 'Audyty', wybór audytu, dla którego zamierzamy przeprowadzić identyfikację, przejście do widoku 'Oprogramowanie', a następnie użycie przycisku 'Identyfikuj oprogramowanie' - w sekcji 'Oprogramowanie'. 
Przeprowadzenie skanowania off-line za pomocą programu 'LOG Audytor'. * LOG Audytor.exe znajdziemy w plikach instalacyjnych serwera LOG System. Alternatywnie możemy wygenerować plik z perspektywy 'Zasoby', wybierając opcję "Utwórz agenta off-line", pod ikoną 'Agent', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.\ 
Możliwość importowania wyników skanowania off-line komputera z perspektywy 'Zasoby', wybierając opcję "Importuj wyniki skanowania off-line" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość przeglądu informacji o wynikach skanowania z perspektywy 'Zasoby', w grupie 'Komputery', poprzez przełączenie na zakładkę 'Audyty' i wybór interesującego nas audytu. 
Możliwość przenoszenia i kopiowania wyników skanowania pomiędzy audytami z perspektywy 'Zasoby'. Wybierając 'Komputery' z "drzewka zasobów", następnie należy przejść do zakładki 'Audyty'. Wybieramy interesujący nas audyt, a następnie komputer (bądź grupę), z którego chcemy skopiować lub przenieść wyniki skanowania. W dalszym ciągu wybieramy opcję "Kopiuj\Przenieś wyniki audytu" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', znajdującej się w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.\ 
Możliwość porównywania audytów z perspektywy 'Audyty', z widoku 'Porównywanie audytów', poprzez przycisk 'Nowe' w sekcji 'Porównywanie audytów'. 
Możliwość zarządzania porównaniami audytów z perspektywy 'Audyty', z widoku 'Porównywanie audytów', za pomocą przycisków 'Nowe', 'Edytuj', 'Usuń', w sekcji 'Porównywanie audytów'. 
Możliwość ręcznego edytowania wyników audytu z perspektywy 'Zasoby', wybierając komputer, dla którego chcemy edytować wyniki. Wchodzimy w określony komputer, w zakładkę 'Wyniki Skanowania', następnie poprzez wybór opcji "Edytuj wyniki audytu" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów'.  
Możliwość sprawdzenia, na podstawie jakich informacji zostało zidentyfikowane oprogramowanie. Perspektywa 'Audyty', widok 'Audyty', zakładka 'Oprogramowanie'. Naciskając [+] w kolumnie 'Status edycji'. 
Przeglądanie szczegółów wyników audytu dla wybranego komputera, z perspektywy 'Zasoby', klikając dwuklikiem w określony komputer. 
Możliwość usunięcia poszczególnych wyników audytu komputera z perspektywy 'Zasoby', wybierając z "drzewa zasobów" grupę 'Komputery', następnie przechodząc do zakładki Audyty, zaznaczyć komputer bądź grupę, dla której chcemy uruchomić proces usuwania wyników. Następnie z listy pod ikoną 'Audyt komputerów' wybrać opcję "usuń wyniki audytu". 
Możliwość usunięcia audytu razem z wszystkimi wynikami skanowania z perspektywy 'Audyty', w widoku 'Audyty', poprzez wybór interesującego nas audytu i użycie przycisku 'Usuń' w sekcji 'Audyt'. 
  • No labels