Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

System Helpdesk umożliwia przypisywanie użytkowników do wybranych grup w celu zróżnicowania poziomu dostępu za pomocą listy uprawnień. System uprawnień oparty jest o mechanizm ACL (Access Control List).

Każda możliwa do wykonania operacja powiązana jest z jednym z dostępnych uprawnień. To, czy Użytkownik ma dostęp do wywołania danej operacji, wynika z tego, czy choć jedna z Grup do której należy, ma włączone dane uprawnienie.

Widok sekcji Uprawnienia

W celu zarządzania Użytkownikami, Przełożonymi oraz Grupami w systemie Helpdesk należy przejść do widoku Administracja i wybrać sekcję Uprawnienia:

Użytkownicy i grupy systemowe

Podczas instalacji aplikacji Helpdesk automatycznie zakładany/a jest:

 • użytkownik: admin - domyślny administrator, którego nie można usunąć. Można natomiast edytować jego dane (w tym także login) oraz oczywiście hasło (domyślnie: admin),
 • grupa: Administrators - grupa, do której przynależy domyślny administrator, czyli użytkownik admin,
 • grupa: Operators - grupa operatorów zgłoszeń, którzy mogą obsługiwać zgłoszenia (najczęściej osoby z tej grupy będą Opiekunami lub Realizującymi zgłoszenia),
 • grupa: Users - grupa użytkowników z minimum uprawnień do korzystania z systemu (domyślnie podstawowe operacje związane z dodawaniem zgłoszeń)

Dodatkowo po włączeniu trybu Live DEMO zakładamy kolejne dwa konta:

 • użytkownik: demo_admin - przypisany też do grupy systemowej: Administrators,
 • użytkownik: demo - przypisany do grupy systemowej: Users'.

Powyższe grupy oraz użytkownicy są obiektami systemowymi o następujących cechach:

 • grupy systemowej Administrators nie można usunąć
 • kont systemowych (admin) nie można usunąć
 • nie można usunąć powiązania konta admin z grupą systemową Administrators
 • nie można zmodyfikować uprawnień grupy systemowej Administrators 

Uprawnienia

Na wstępie dokumentu opisana została możliwość przypisywania użytkowników do wybranych grup w celu zróżnicowania poziomy dostępu za pomocą listy uprawnień. Każda grupa, zarówno systemowa jak i stworzona przez administratora systemu, posiada listę uprawnień którą możemy dowolnie modyfikować w celu nadania dostępu do wywołania danej operacji. W celu edycji listy uprawnień dla danej grupy należy w widoku Administracja -> Uprawnienia -> Grupy kliknąć kursorem nazwę grupy dla której chcemy uzyskać dostęp do listy uprawnień:

Po wybraniu grupy otrzymamy pełna listę uprawnień jakie możemy nadać użytkownikom należącym do tej grupy. Uprawnienia dzielą się na:

 •  Uprawnienia wykorzystujące licencję agenta - oznaczone żółtą gwiazdką. Zaznaczenie jakiegokolwiek uprawnienia spowoduje zwiększenie wykorzystania limitu agentów.
 • Uprawnienia wykorzystujące licencję administratora - oznaczone czerwoną gwiazdką. Zaznaczenie jakiegokolwiek uprawnienia spowoduje zwiększenie wykorzystania limitu licencji administracyjnych.
 • Uprawnienia nie wymagające licencji - brak oznaczeń (brak gwiazdki żółtej lub czerwonej).


Uwaga:

Wyświetlanie z listy wyboru użytkowników dla danego zgłoszenia jest oparte o Widoczność użytkowników/Widoczność grup, które są konfigurowane w panelu administracyjnym.

Dodawanie grupy

Dodawanie grupy można wykonać tylko wtedy gdy posiadamy licencjonowane uprawnienia z sekcji Administracja Systemem Helpdesk-> Dodaj grupę. Jeśli posiadamy takie uprawnienia możemy w widoku Administracja -> Uprawnienia -> Grupy wykonać akcję Dodaj:

Podczas dodawania grupy należy uzupełnić dane w oknie Dodaj grupę:

Uzupełniamy pole Nazwa, Typ Grupy (Grupa uprawnień lub Grupa Akceptacyjna) opcjonalnie Opis i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem i możliwością dodania odpowiednich uprawnień do stworzonej Grupy:

Dodawanie użytkowników

Dodawanie użytkownika można wykonać tylko wtedy gdy posiadamy licencjonowane uprawnienia z sekcji Administracja Systemem Helpdesk-> Dodaj użytkownika. Jeśli posiadamy takie uprawnienia możemy w widoku Administracja -> Uprawnienia -> Użytkownicy wykonać akcję Dodaj:

Po wykonaniu akcji Dodaj należy uzupełnić danymi okno Dodaj użytkownika:

Uzupełnione okno danymi zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Po zapisaniu danych nowego użytkownika zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem i możliwością przypisania użytkownika do istniejącej Grupy oraz wskazać użytkownika jako Przełożonego danej grupy:

Możemy także skorzystać z funkcji importu już istniejących pracowników poprzez:

Uwaga:

Na potrzeby anonimowego, autoryzowanego wcześniej przez administratora systemu dostępu do dokumentów w Bazie wiedzy na poziomie Publicznym utworzono specjalną, odrębną klasę użytkowników z pominięciem mechanizmów ACL

Dołączanie istniejących użytkowników do wybranej grupy

Dodawanie istniejących użytkowników do wybranej grupy można wykonać tylko wtedy gdy posiadamy uprawnienia: Administracja systemem helpdesk. Jeśli posiadamy takie uprawnienia należy w perspektywie Administracja -> Uprawnienia -> Grupy wybrać grupę do której chcemy dołączyć istniejącego w bazie użytkownika. W szczegółach grupy należy przejść do zakładki Użytkownicy i wykonać akcję Dodaj:

Po wykonaniu akcji Dodaj otrzymamy okno z wyborem użytkowników, których chcemy przypisać do grupy:

Zaznaczenie checkbox'ów przy użytkownikach i zatwierdzenie wyboru przyciskiem Tak spowoduje przypisanie użytkowników do grup.

Przenoszenie użytkowników pomiędzy grupami

Przenoszenie użytkowników pomiędzy istniejącymi grupami można wykonać tylko wtedy gdy posiadamy uprawnienia: Administracja systemem helpdesk.. Jeśli posiadamy takie uprawnienia należy w perspektywie Administracja -> Uprawnienia -> Grupy wybrać grupę z której chcemy przenieś użytkownika. W szczegółach grupy należy przejść do zakładki Użytkownicy:

 

Po zaznaczenie checkbox'ów przy użytkownikach i zatwierdzenie wyboru przyciskiem Przenieś otrzymamy okno wyborem grupy do której wybrani użytkownicy mają zostać przeniesieni:


Z rozwijanej listy należy wybrać grupę do której mają zostać przeniesieni użytkownicy i zatwierdzić wybór przyciskiem Tak w celu zakończenia akcji przenoszenia.

Zmiana grupy w przypadku Przełożonego

W przypadku gdy przenoszony użytkownik pełnił w dotychczasowej grupie funkcje Przełożonego obecna grupa straci przełożonego, natomiast nie zostanie on przełożonym w grupie do której jest przenoszony

Usuwanie użytkowników

Usuwanie użytkownika można wykonać tylko wtedy gdy posiadamy uprawnienia: Administracja systemem helpdesk. Jeśli posiadamy takie uprawnienia możemy w perspektywie Administracja -> Uprawnienia -> Użytkownicy, po zaznaczeniu użytkownika lub kilku użytkowników przeznaczonych do usunięcia, możemy wykonać akcję Usuń:


Po wykonaniu akcji Usuń otrzymamy okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia:

Akceptacja spowoduje trwałe usunięcie wybranych użytkowników z bazy. Zanim jednak to nastąpi otrzymamy okno z informacją, iż należy wybrać użytkownika, któremu zostanie przypisana dotychczasowa aktywność usuwanego przez nas użytkownika:

Wybrany użytkownik, który zastąpi użytkownika usuniętego, będzie autorem jego wszystkich zgłoszeń, komentarzy itp., oraz zostanie autorem wszystkich wpisów ewidencyjnych dotyczących czasu pracy i kosztów obsługi danego zgłoszenia, których dokonał usuwany użytkownik. Ponadto użytkownik przejmujący aktywność może zostać zgłaszającym, realizującym lub opiekunem zgłoszenia.

Uwaga:

Podczas usuwania użytkownika, który wykonywał operacje w systemie nie zostaną przepisane aktywności.

Przełożeni

Wskazanie przełożonego ma na celu możliwość akceptacji lub tez odrzucenia wniosków (w tym urlopowych) jakie mogą być składane przez poszczególne osoby przypisane do danej grupy.

W celu włączenia funkcji zarządzania wnioskami urlopowymi należy w systemie Helpdesk dla każdej Grupy przypisać przynajmniej jedną osobę, najczęściej kierownika komórki, który będzie pełnił funkcję Przełożonego. W tym celu należy w widoku Administracja -> Uprawnienia -> Użytkownicy wejść w szczegóły użytkownika któremu chcemy nadać funkcję przełożonego w danej grupie/grupach:

W oknie szczegółów należy wykonać akcję przyciskiem Dodaj zaznaczonym na poniższym zrzucie:

  W oknie przypisywania przełożonego należy wskazać odpowiednią grupę: 

Całość operacji zatwierdzamy przyciskiem OK.

Grupa przełożonego

W przypadku gdy dodawany użytkownik nie przynależy do grupy której ma być przełożonym zostaje on automatycznie dopisany do tej grup.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for użytkownicy.

Page: Użytkownicy drukujący największą liczbę stron (LOG System)
... ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Użytkownicy generujący największe koszty wydruku https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586363 Parametry raportu 20181115 133529Użytkownicy drukujący
Dec 24, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy generujący największe koszty wydruku (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Artykuły użytkownika (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy
Dec 27, 2018
Labels: użytkownicy
Page: Widoczność użytkowników oraz grup (LOG System)
... zatwierdzić przyciskiem Tak: 20181211 113038Window.png Po wykonaniu powyższej akcji wybrani użytkownicy będą widoczni dla grupy z poziomu której zarządzamy widocznością (i
Dec 27, 2018
Labels: grupy, konfiguracja, użytkownicy, helpdesk
Page: Monitoring użytkowników (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane monitoring użytkownicy
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, użytkownicy
Page: Perspektywa pracownika (użytkownika końcowego) (LOG System)
... wersji: 6.1.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie katalogusług nawigacja
Dec 11, 2018
Labels: ludzie, katalog_usług, użytkownicy, nawigacja
Page: Profil osoby (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane profile użytkownicy ludzie
May 22, 2020
Labels: ludzie, profile, użytkownicy
Page: Ludzie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie zasoby
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, zasoby, użytkownicy
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... Spis dokumentu Powiązane zasoby sprzęt ludzie dokumenty załącznik lokalizacje szkolenia użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: Profile osób (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane profile użytkownicy ludzie
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, profile, użytkownicy