Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Spis treści

Wstęp

Zasoby w LOG System możemy łączymy ze sobą za pomocą funkcji Relacje tworząc przy tym grupy zasobów ściśle powiązanych ze sobą.

System posiada szereg relacji które ze względu na swoją specyfikę działania należy odpowiednio wykorzystywać. Niepoprawne wykorzystanie danej relacji może mieć wpływ na działanie innych funkcji LOG System, takich jak np. Rozliczenie licencji lub Raporty systemowe.

Relacje systemowe

W celu zweryfikowania Relacji systemowych należy w perspektywie Konfiguracja -> drzewo Konfiguracja globalna -> Słowniki -> Ogólne -> zaznaczyć pozycje Relacje zasobów:

Każda relacja składa się z elementów takich jak:

ParametrOpis
NazwaNazwa danej relacji
OpisKrótka charakterystyka relacji
Opis relacji nadrzędnejOpis relacji nadrzędnej w zależności od użytego kierunku
Opis relacji podrzędnejOpis relacji podrzędnej w zależności od użytego kierunku

Rodzaje relacji

Relacje z wpływem na inne funkcje systemu

Przypisanie licencji

Relacja której użycie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zasobu typu Licencja w połączeniu z zasobem typu Komputer. Należy pamiętać że relacja przypisanie licencji dotyczy tylko licencji typu OEM:

Łączone zasoby (Licencja w wersji OEM oraz Komputer) muszą posiadać w kolumnie Ilość wartość 1.

Połączenie taką relacją zasobu z licencją inną niż OEM może spowodować przekłamania podczas rozliczania licencji, a konkretnie informację w kolumnie Zablokowane.

 

Użytkownik

Relacja dzięki której możemy połączyć zasób typu Pracownik z zasobem typu Komputer. W tym wypadku pod pojęciem Pracownik rozumiemy głównego użytkownika danego komputer. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku oprogramowania, którego zapisy licencyjne pozwalają na użytkowanie oprogramowania na większej ilości komputerów np.: 1 komputer stacjonarny + 1 komputer mobilny.

Odzwierciedlenie poprawnego połączenia odpowiednich zasobów relacją Użytkownik znajdziemy na rozliczeniu licencji, a konkretnie w kolumnie Przypisane wielokrotnie.

 

Oczywiście taką relację można także użyć w przypadku łączenia zasobu typu Pracownik z zasobem typu Urządzenie mobilne czy też Pojazd, jednakże wtedy nie ma to już wpływu na rozliczenie licencji.

Relacje bez wpływu na inne funkcje systemu

Administrator

Relacja dzięki której możemy połączyć zasób typu Pracownik z zasobem typu Komputer . W tym wypadku pod pojęciem Pracownik rozumiemy administratora danego komputera (serwera), a nie jak w przypadku relacji Użytkownik, jako głównego użytkownika.

Dostęp do usługi

Relacja dzięki której możemy połączyć zasób typu Pracownik lub Komputer z zasobem typu Usługa. W tym wypadku pod pojęciem Pracownik rozumiemy osobę która jest użytkownikiem danej usługi, a pod pojęciem Komputer rozumiemy komputer posiadający dostęp do usługi

Dotyczy

Relacja która najczęściej wykorzystywana jest do łączenia zasobów znajdujących się w grupie Dokumenty (Faktury, Umowy, Gwarancje) z zasobami, których te dokumenty dotyczą.

Podłączony

Relacja dzięki której możemy połączyć zasób typu Komputer z zasobami, które są podłączone do tego komputera, np. zasób typu Monitor lub Drukarka.

Właściciel

Relacja dzięki której możemy połączyć zasób typu Pracownik z innym zasobem, który jest własnością tego pracownika.

Wykorzystanie licencji

Relacja której użycie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zasobu typu Licencja w połączeniu z zasobem typu Komputer. Należy pamiętać że relacja wykorzystanie licencji dotyczy licencji typu innego niż OEM.

Załącznik

Relacja której użycie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zasobu typu Załącznik w połączeniu z innymi zasobami, których dany załącznik będzie się dotyczył.

Przykłady wykorzystania Relacji

Na powyższym przykładzie zostały zaprezentowane różne rodzaje relacji oraz ich poprawne zastosowanie. Na przykładowym komputerze jest wykorzystywana licencja Adobe Photoshop CS6 w związku z tym została zastosowana relacja Wykorzystanie licencji z odpowiednim jej kierunkiem wykorzystuje licencję ponieważ przeglądamy relację z poziomy tego komputera.

W przypadku licencji Windows 7 Professional zastosowana została relacja Przypisanie licencji ponieważ jest to licencja typu OEM, a w związku z tym nie może ona być wykorzystana na żadnym innym komputerze. Oczywiście tu także należy zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek tej relacji.

W zawiązku z tym że komputer posiada także podłączony monitor NEC 1709 oraz drukarkę lokalną HP DeskJest 1200 wykorzystana został z odpowiednim kierunkiem relacja Podłączony.

Pracownik Testowy jest głównym użytkownikiem komputera BKK-SVR03 dlatego też została użyta relacja typu Użytkownik, z kierunkiem o nazwie (w przypadku tworzenia relacji z poziomu komputera) jest używany przez.

W LOG System wprowadzona została także faktura zakupowa VAT, która dotyczy tego komputera dlatego też te dwa zasoby zostały połączone relacją Dotyczy przy czym nazwa kierunku relacji niezależnie od kierunku jest taka sama. Faktura taka posiadać może w LOG System załącznik w postaci np. skanu. W takim wypadku po wprowadzeniu takiego załącznika do systemu, należy użyć relacji Załącznik o kierunku (w przypadku tworzenia relacji z poziomu załącznika) jest załącznikiem do w celu połączenia załącznika z fakturą. Poprawne połączenie faktury z załącznikiem przedstawiono na poniższym przykładzie:

Relacje w raportach systemowych

Bardzo ważne jest łączenie zasobów odpowiednimi relacjami także z punktu tworzenia Raportów systemowych. Efekty poprawnego utworzenia relacji będą widoczne w raportach takich jak:

  • No labels