Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W celu wykonania skanowania skanerem LOG Audytor, w pierwszej kolejności należy:

Uwaga!

Skaner można umieścić na zasobie sieciowym lub też na np. pen-drive. Domyślnie wyniki zapiszą się w miejscu z którego uruchomiony został skaner.

Uruchomienie Skaner LOG Audytor

Skaner należy uruchomić na komputerze dla którego chcemy wykonać skanowanie metodą off-line. W tym celu uruchamiamy plik LOG Audytor.exe  .

Następnie należy uruchomić proces skanowania przyciskiem Skanuj, a następnie otworzyć ankietę przyciskiem Ankieta:

Jeśli podczas wypełniania ankiety pojawi się okno:

 należy kliknąć przycisk OK i dokończyć wypełnienie ankiety.

Wypełnianie ankiety

Ankieta zawiera cztery strony które należy uzupełnić tymi danymi które operator LOG System uzna za przydatne.

Strona I - Parametry Komputera:

Wypełnić zakres Parametry Komputera zgodnie z oznaczeniem pól (jeżeli na liście rozwijanej nie ma wymaganego wpisu nacisnąć przycisk + i uzupełnić pole):

 • Numer Audytowy – wprowadzić numer audytowy z naklejki.
 •  Numer Ewidencyjny – wprowadzić numer ewidencyjny urządzenia.
 •  Rodzaj Urządzenia – wybrać odpowiednie: np. Desktop, Laptop, Serwer.
 •  Producent – wybrać producenta komputera: np. HP.
 •  Model Urządzenia – wprowadzić model urządzenia.
 •  Numer Seryjny – wprowadzić numer seryjny urządzenia.
 •  Status – wybrać status urządzenia: Aktywny.
Strona II - Użytkownik i Lokalizacja:

Wypełnić zakres Użytkownik i Lokalizacja zgodnie z oznaczeniem pól (jeżeli na liście rozwijanej nie ma wymaganego wpisu nacisnąć przycisk + i uzupełnić pole):

 • Miasto – wprowadzić miasto, w którym pracuje komputer.
 •  Lokalizacja 1 – wprowadzić lokalizację urządzenia np. ulica.
 • Dział – wprowadzić dział, w którym pracuje użytkownik urządzenia.
 •  Lokalizacja 2 - wprowadzić lokalizacje urządzenia np. pokój, budynek.
 • Imię – wprowadzić imię użytkownika komputera.
 • Nazwisko – wprowadzić nazwisko użytkownika komputera.
 • Stanowisko – wprowadzić stanowisko pracownika użytkownika komputera.
Strona III - Oprogramowanie:

Wypełnić zakres Oprogramowanie zgodnie z oznaczeniem pól (jeżeli na liście rozwijanej nie ma wymaganego wpisu nacisnąć przycisk + i uzupełnić pole):

 • System operacyjny na COA – wprowadzić nazwę systemu operacyjnego z naklejki z obudowy komputera przykład naklejki poniżej. Na załączonej fotografii nazwa jest następująca Windows XP Professional.
 • ID OS COA – wprowadzić numer z naklejki z obudowy komputera przykład naklejki poniżej. Na załączonej fotografii numer jest następujący 00000-006-961-329.
 • SN OS COA - wprowadzić numer seryjny z naklejki z obudowy komputera przykład naklejki poniżej. Na załączonej fotografii numer jest następujący xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.
 • Uwagi – wprowadzić ewentualne uwagi dotyczące systemu operacyjnego lub COA. W przypadku braku naklejki na obudowie komputera w pole Uwagi wpisać „Brak COA”.

Strona IV - Pytania:

Wypełnić zakres Pytania zgodnie z oznaczeniem pól:

 • Pytania – proszę odpowiedzieć na zawarte w polu pytania.
 • Odpowiedzi – wprowadzić odpowiedzi na pytania (Tak / Nie).

Po wypełnieniu Ankiety kliknąć na przycisk Save.

Plik wynikowy


Plikiem wynikowym skanowania jest plik {NAZWA_KOMPUTERA_Data_Godzina}.xml.audx lub {NAZWA_KOMPUTERA_Data_Godzina}.xml zapisany w katalogu wskazanym w polu Wynik skanowania, domyślnie jest to katalog z którego został uruchomiony skaner:

W powyższym przykładzie:

 • Plik wynikowy: 
 • Katalog, w którym zapisany zostanie plik wynikowy: X:\Oprogramowanie\Log\Skaner offline\3.2.10

Plik lub grupę plików należy zaimportować do oprogramowania LOG System.

Uwagi

Jak wyłączyć skanowanie sprzętu?

 W oknie startowym skanera odznaczyć Skanuj Sprzęt:

Jak wykluczyć ze skanowania DDC helper?

W katalogu odnaleźć plik  ScannerSettings.ini i uruchomić jego edycję np. w notatniku.

W otwartym oknie edycji odszukać wiersz z wpisem SkipDDC = gdzie wartość jest wartością domyślną natomiast zmiana na 1 włącza pomijanie DDC helper'a. 

Uwaga:

W przypadku braku wpisu należy uzupełnić plik o linię SkipDDC z odpowiednią wartością

Jak włączyć podczas skanowania logowanie?

W katalogu odnaleźć plik  ScannerSettings.ini i uruchomić jego edycję np. w notatniku.

W otwartym oknie edycji odszukać wiersz z wpisem EnableLog = gdzie wartość jest wartością domyślną natomiast zmiana na 1 włączy logowanie do pliku o nazwie scanner_log.txt.

Uwaga:

W przypadku braku wpisu należy uzupełnić plik o linię EnableLog

 

Jak wykluczyć ze skanowania katalog?

W katalogu odnaleźć plik  ScannerSettings.ini i uruchomić jego edycję np. w notatniku.
W otwartym oknie edycji odszukać wiersz z wpisem ExcludeDirectory = "" wpisując pomiędzy cudzysłów katalogi do wykluczenia np.:

 • ExcludeDirectory = "C:\Windows\System32”
 • ExcludeDirectory = "C:\Program Files; c:\Windows\ System32"

Uwaga:

Różne ścieżki są rozdzielane średnikiem.


Jak zmienić miejsce zapisu pliku wynikowego?

W przypadku wystąpienia błędu pliku:

należy zmienić ścieżkę docelową zapisu wyniku skanowania klikając w ,oknie startowym skanera, na przycisk Przeglądaj… i wybierając odpowiednią ścieżkę.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 3 search result(s) for Skaner off-line.

Page: Skaner off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... przypadku wypełniania opcji Ankieta podczas skanowania) Po potwierdzeniu przyciskiem OK skaner offline zostanie wyeksportowany we wskazane miejsce. Jak wykonać skanowanie skanerem ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
... z kontrolerem domeny. Stworzyć nowy skrypt w Powershell'u NewItem C:\Skaner ItemType directory xcopy \\ipserwera\Audyt\Skaner C:\Skaner SetLocation 'C:\Skaner' & cmd.exe /c 'LOG Audytor.exe' xcopy C:\Skaner\.audx \\ipserwera ...
May 07, 2019
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Ustawienia. Odznaczaczyć opcję Pokaż GUI skanera oraz zaznaczyć Automatycznie zamknij skaner po zakończeniu skanowania. 20190404 084443Konfiguracja agenta.png Zamknąć okno 20190404 084713Konfiguracja ...
Apr 05, 2019