Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Skrypt blokuje lub odblokowuje możliwość korzystania z dysków USB:

Treść skryptu
@echo off
rem ***************************** Informacje wstępne
rem Skrypt blokuje lub odblokowuje możliwość korzystania z dysków USB.
rem
rem Parametry:
rem lock - włącza blokadę korzystania z dysków USB
rem unlock - wyłącza blokadę korzystania z dysków USB

for /f "Skip=1 Tokens=3*" %%i in ('reg QUERY "hklm\system\controlset001\control\nls\language" /v Installlanguage') do set language=%%i
 
if "%language%" == "0813" (
  set users=Gebruikers
)
if "%language%" == "0413" (
  set users=Gebruikers
)
if "%language%" == "0409" (
  set users=Users
  set admins=Administrators
)
if "%language%" == "0407" (
  set users=Benutzer
)
if "%language%" == "0415" (
  set users=Użytkownicy
  set admins=Administratorzy
)

if "%1" == "lock" (
 reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR /v Start /t REG_DWORD /d 0x4 /f
 if errorlevel 1 exit /B -1
 cacls %SystemRoot%\inf\usbstor.?n? /E /R %users% System %admins%
 if errorlevel 1 exit /B -1
) else if "%1" == "unlock" (
 reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR /v Start /t REG_DWORD /d 0x3 /f
 if errorlevel 1 exit /B -2
 cacls %SystemRoot%\inf\usbstor.?n? /E /G %users%:R System:F %admins%:F
 if errorlevel 1 exit /B -2
) else (
 echo Nieprawidłowy parametr: '%1'
 exit /B -3
)
exit /B 1

Domyślne parametry wywołania

 • lock - włącza blokadę korzystania z dysków USB,
 • unlock - wyłącza blokadę korzystania z dysków USB.

Uwagi

 1. Skrypt blokuje tylko urządzenia typu Storage podłączone do USB. Skrypt nie ma wpływu na działanie innych urządzeń podłączonych do portów USB.
 2. Aktywowanie skryptu następuje po ponownym podłączeniu dysków USB.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for Skrypty.

Page: Skrypty systemowe (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji opisane są skrypty dostępne z pudełka w systemie. @self Status Dotyczy wersji: 2 ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Opis funkcjonalności Skrypty (LOG System)
... 114543LOG System 6.0.114.png  Jak zarządzać rolami użytkowników? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586563 Perspektywa Skrypty Perspektywa Skrypty umożliwia przeglądanie, zarządzanie i uruchamianie skryptów. Podstawowym widokiem tej perspektywy ... Co to są
Dec 24, 2018
Labels: skrypty
Page: Rejestr - skrypty (LOG System)
... oraz wyniki wykonania skryptów można przeglądać w Rejestrze w widoku Skrypty. 20181031 134907LOG System Rejestr.png Dla wskazanych pozycji wykonania skryptu dostępne ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Skrypty (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty automatyzacja konfiguracja administracja administrators
Dec 19, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Moduł 'Skrypty' (LOG System)
... wybranego komputera.   Dodawanie skryptu poprzez użycie przycisku ‘Nowe’ w sekcji ‘Skrypty’.   Zaimportowanie skryptu do systemu poprzez użycie przycisku ‘Importuj’ w sekcji ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Mechanizm dystrybucji oprogramowania (LOG System)
... Tworzymy skrypt odpowiedzialny za dystrybucję oraz instalacje. Perspektywa Skrypty > zakładka Skrypty > grupa przycisków Skrypt > Nowe: 20181105 095437Window.png Uzupełniamy edytor skryptów danymi ... plików do repozytorium możemy wykonać na dwa sposobu:     W perspektywie 
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Wykonanie zmiany nazwy komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty konfiguracja
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Zainstalowanie konsoli LOG (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty konfiguracja
Nov 21, 2019
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Edytor skryptów - opis (LOG System)
... użytkownika dodatkowa nazwa skryptu pozwalająca dodatkowo np. klasyfikować lub grupować skrypty Rodzaj skryptu Istnieją dwa rodzaje skryptów: Batch (popularne polecenia MSDOS ... wersji: 3.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Sprawdzanie rozmiaru pliku bazy danych agenta LOG System (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty konfiguracja
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja