Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Dokument opisuje funkcjonalność monitorowania wydruków uruchamianych na komputerach, na których został zainstalowany agent LOG System.

Funkcjonalność umożliwia:

  • automatyczne wyliczania kosztów druku
  • przypisanie wydruku do osoby
  • przypisywanie wydruku do osoby i komputera w przypadku monitorowania serwera wydruków
  • podgląd nazw drukowanych plików
  • podział na druk kolorowy i czarno-biały
  • podgląd najczęściej drukowanych formatów
  • tworzenie statystyk dla poszczególnych urządzeń
  • generowanie graficznych raportów w oparciu o zebrane dane

Konfiguracja rozwiązania

Aby wyłączyć/włączyć ponownie funkcjonalność na wybranych komputerach należy przeprowadzić zdalną zmianę konfiguracji agentów na podstawie opisu W jaki sposób przeprowadzić zdalną zmianę konfiguracji agentów?

Parametry powiązane z monitoringiem wydruków to:

Monitoring --> Wydruki (włączenie, wyłączenie funkcjonalności)

Monitoring --> Wydruki --> Monitoruj w trybie serwera druku (funkcja powinna być włączana tylko dla agentów zainstalowanych na komputerach, które działają jako serwer druku)

Częstość wysyłania informacji (w sek.) --> Dane komputera (czas synchronizacji przesyłanych informacji pomiędzy danym komputerem, a serwerem aplikacji LOG System)

Monitorowanie w trybie serwera druku pozwoli na określenie z jakich komputerów wykonywany był wydruk oraz przez jakiego użytkownika, mimo że wydruk był uruchomiony z innego komputera niż serwer druku.

Przeglądanie danych

Przegląd danych zebranych w procesie monitoringu wydruków możliwy jest z dwóch lokalizacji:

  • Widok dla grupy komputerów: Zasoby > "gałąź" Komputery > Monitoring > Wydruki:

  • Widok dla pojedynczego komputera: Zasoby > "gałąź" Komputery > <Wybrany_Komputer> > Monitoring > Wydruki:

lub dla serwera wydruków widok z kolumną Nazwa komputera określająca z jakiego komputera wykonany był wydruk:

Koszty wydruków

Parametr służy do obliczania kosztów jakie zostały poniesione na dany wydruk. W celu zarządzania regułami w oparciu o które są obliczane koszty należy przejść do perspektywy Konfiguracja i wybrać na drzewie Konfiguracja kosztów wydruków:

Do zarządzania listą reguł służy, umieszczona na wstążce, grupa przycisków Koszty wydruku:

Podczas dodawania/klonowania/edycji reguły otrzymamy okno, które umożliwi nam określenie parametrów dla danego kosztu wydruku:

 

Nazwa parametru
Opis
Nazwa drukarkiNazwa drukarki dla której definiowany jest koszt wydruku. Możliwość wprowadzenia znaków wieloznacznych % i _
Rodzaj papieruRodzaj papieru jaki został użyty podczas drukowania. Możliwość wprowadzenia znaków wieloznacznych % i _
Wydruk kolorowyCheckbox z trzema możliwościami: zaznaczony - druk kolorowy, odznaczony - czarno-biały, nieokreślony - obydwa rodzaje wydruku
KosztyKosz wydruku jednej strony dla danej drukarki z uwzględnieniem zdefiniowanych parametrów
KolejnośćKolejności w procesie przetwarzania przez system informacji dotyczących kosztów wydruku

Przyciskiem OK zatwierdzamy ustawienia dla danej reguły.

W przypadku usuwania danej reguły system poprosi o potwierdzenie tego faktu poprzez wyświetlenie następującego okna:

Funkcje Przenieś w górę/Przenieś w dół umożliwiają zmianę kolejności przetwarzania dla danej reguły.

W przypadku użycia funkcji Oblicz system zakolejkuje zadanie obliczania kosztów wydruku w Rejestrze systemu (Zadania dla serwera), co następnie spowoduje wykonanie przez system aktualizacji tych kosztów.

Raporty monitoringu wydruków

Dane zebrane z monitoringu wydruków możemy przedstawić w specjalne przygotowanych do tego celu raportach systemowych znajdujących się w perspektywie Raporty:

Raport kosztów wydruku drukarki

Raport kosztów wydruku użytkownika

Porównanie użytkowników generujących największe koszty wydruku

Użytkownicy generujący największe koszty wydruku

Kto drukuje najwięcej?

Raport ilości wydruków użytkownika

Raport ilości wydruków drukarki

Użytkownicy drukujący największą liczbę stron


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for wydruki.

Page: Raport ilości wydruków drukarki (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki
Page: Raport kosztów wydruku drukarki (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane koszty raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Kto drukuje najwięcej? (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport wydruki top
Dec 12, 2018
Labels: raport, top, wydruki
Page: Porównanie użytkowników generujących największe koszty wydruku (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane koszty wydruki raport
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport ilości wydruków użytkownika (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport wydruki użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Raport kosztów wydruku użytkownika (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane koszty wydruki raport
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Użytkownicy drukujący największą liczbę stron (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 24, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy generujący największe koszty wydruku (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... testu Wynik Monitoring wydruków   Sprawdzenie danych w zakładce Komputery>Monitoring>Wydruki   Monitoring procesów Sprawdzenie danych w zakładce Komputery>Monitoring>Procesy   Monitoring ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Architektura systemu LOG (LOG)
... zasobów identyfikację oprogramowania występującego na poszczególnych komputerach analizy legalności oprogramowania wydruki i eksporty danych do wielu formatów integrację z zewnętrznymi narzędziami ...
Dec 05, 2019