Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

LOG System może przechowywać również wiele rodzajów załączników. Załączniki można przechowywać w systemie na kilka sposobów.
W celu dodania do bazy LOG System załączników należy przejść do perspektywy Zasoby i na drzewie zasobów przejść do zasobów Załączniki:

Uwaga!

Znajdując się w zasobach typu Załączniki, w oknie głównym użytkownik widzi wszystkie załączniki, które są zarejestrowane w systemie


Dodawanie załączników odbywa się w dwóch etapach:

  • Dodawaniezałączników - proces kolejkowania i przygotowywania załączników do importu,
  • Importowanie załączników - proces właściwego importu dodanych wcześniej załączników.

 

Dodanie załączników

Załączniki możemy dodać na dwa sposoby, w zależności od tego czy chcemy dodać jeden czy większą ilość załączników.

 

Dodawanie pojedynczego załącznika

Z grupy przycisków Zasób należy wybrać Nowe -> Dodaj nowy zasób:

Dodawanie grupowe załączników

Należy przejść na zakładkę Importuj załączniki i kliknąć w przycisk funkcyjny Załączniki -> Dodaj załączniki do importu:

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku pojawi się okno dodawania nowego załącznika w którym należy wskazać skąd będzie importowany załącznik oraz gdzie i w jaki sposób będzie przechowywany w bazie LOG System (pozostałe parametry są opcjonalne):

Miejsce przechowywania dodanego załącznika

W pojawiającym się oknie dodawania nowego zasobu w sekcji Typ załącznika dostępne są następujące pola:

  • Typ pliku (lista wyboru opcji: Wpis do bazy danychPlik na dyskuSkrót). Domyślną wartość tego pola ustawiamy w Konfiguracji,
  • Ścieżka źródłowa (miejsce z którego pobieramy plik),
  • Ścieżka docelowa (miejsce przechowywania pliku po zapisie załącznika),

Typ pliku determinuje miejsce przechowywania załącznika:

Wpis do bazy danych

Plik wskazany w polu Ścieżka źródłowa zostanie skopiowany i zapisany w bazie danych. Ze względu na to zalecamy aby pliki załączników nie były większe niż 5 MB.

Plik na dysku

Plik wskazany w polu Ścieżka źródłowa zostanie skopiowany i zapisany w lokalizacji określonej w polu Ścieżka docelowa. Zapisane informacje o pliku dotyczą lokalizacji docelowej pliku. Rozwiązanie to pozwala na zapisywanie załączników o większej wielkości (zalecane w przypadku posiadania darmowej wersji MS SQL, która posiada ograniczoną wielkość bazy danych.

Uwaga!

Ścieżka docelowa domyślnie ustawiana jest na zdefiniowaną wcześniej w Konfiguracji -> parametr Domyśla ścieżka zapisu na serwerze aplikacji. Możemy podczas dodawania załącznika zmienić wcześniej zdefiniowaną ścieżkę, co nie będzie miało wpływu na domyślnie ustawienia ścieżki docelowej w konfiguracji.

Skrót

Wybór tej opcji zapisu załącznika udostępnia tylko pole Ścieżka docelowa. Działanie tego typu załącznika polega na zapisaniu ścieżki dostępu do pliku bez jego kopiowania. Opcja ta może być wykorzystana do celów integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania dokumentami.

Importowanie załączników

Po dodaniu załącznika lub grupy załączników zostają zakolejkowane (ikona ) do procesu importu, przy czym tymczasowe informacje zawarte są na zakładce Importuj załączniki:

W celu właściwego importu należy z grupy przycisków Załączniki wykonać akcję importowania przyciskiem Importuj. Zaimportowane załączniki otrzymają status Zakończone (ikona ), a załączniki pojawią się w zakładce Załączniki.

Podgląd załączników

Istnieje także możliwość podglądu załączników z poziomu konsoli administracyjnej. Podgląd załącznika uruchamia aplikację skojarzoną z danym rozszerzeniem pliku, a Zapisz załącznika uruchamia okno dialogowe zapisywania pliku:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for załączniki.

Page: Załączniki (LOG System)
Założenia W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie Załączników image2018717 18:50:42.png @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Podglądanie treści załączników (LOG System)
... Założenia Aby podejrzeć wcześniej dodane załączniki należy wejść w perspektywę Zasoby > gałąź na drzewku Załączniki > rozwinąć listę pod przyciskiem funkcyjnym Załączniki > Podgląd załącznika. Załącznik otwarty zostanie przez domyślnie skonfigurowany (w systemie ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Dodawanie załączników (LOG)
... załącznika z poziomu formularza zgłoszenia Użytkownik może dodać załącznik lub załączniki z poziomu formularza zgłoszenia. Poniżej zrzut ekranu prezentujący sekcję Załączniki ...
Dec 24, 2018
Labels: załącznik
Page: Usuń zasób (LOG System)
... zaznaczonych checkbox'ów trwale zaznaczony checkbox Usuń trwale W przypadku zasobu Załączniki zaznaczając checkbox Usuń pliki załączników, skasowane zostaną również pliki na ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, zasoby, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Reguły odbioru wiadomości e-mail (LOG System)
... systemie workflow "Tryb zgłoszenia" wartość słownikowa Jeśli w mailu są załączniki, a dany użytkownik ma uprawnienia wstawiania załączników do zgłoszenia one również ...
Dec 27, 2018
Labels: e-mail, poczta, użytkownicy, helpdesk
Page: Wyślij powiadomienie e-mail (LOG System)
... jednocześnie. 20181120 114042Nowa reguła (krok 2 z 2).png Zakładka Załączniki, która umożliwia dodanie do akcji powiadomienia przez maila zasobu typu ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, e-mail, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Lista dostępnych pól dla bazy wiedzy (LOG System)
... Podkategoria słownik   Position Pozycja słownik   Keywords Słowa kluczowe tekst   Attachments Załączniki lista lista załączników Notes Notatki grid (lista)   LastModificationNote Notatka obiekt ...
Dec 27, 2018
Labels: pola, helpdesk
Page: Definiowanie domyślnego sposobu zapisu załączników (LOG)
... opcji Konwertuj: 20181116 151716Window.png W przypadku konwersji możemy zmienić wszystkie załączniki w dwóch kierunkach: na Wpisy do bazy danych na Plik ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, załącznik
Page: LOG - zalecenia, dobre praktyki (LOG)
... Kontrolować ilość posiadanych audytów stare audyty dobrze jest regularnie usuwać. Załączniki zapisywać w zewnętrznej lokalizacji np. jako Skrót lub Plik na ...
Nov 21, 2019
Labels: dobre_praktyki, konfiguracja, zalecenia, administrators, administracja
Page: Integracja z systemem poprzez wykorzystanie protokołu SOAP/WSDL (LOG)
... OtherDocument Lokalizacja ResourceLocation Magazyn Warehouse Pojazdy Vehicle Inne (Zasoby) OtherResourceNode Załączniki Attachment Grupa zasobów ResourceGroup   Informacje odnośnie pól dostępnych w LOG ...
Apr 06, 2020