Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

FunkcjeWynik
Przeprowadzenie audytu z perspektywy 'Zasoby', poprzez wybór odpowiedniej opcji z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość przeglądania wyników audytu z perspektywy 'Audyty', poprzez wybór odpowiedniego audytu z listy w sekcji 'Audyty'. 
Możliwość ręcznego dodawania wyników skanowania z perspektywy 'Zasoby', poprzez zaznaczenie komputera, a następnie wybór opcji "Dodaj dane audytowe ręcznie" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość identyfikacji wszystkich komputerów w audycie z perspektywy 'Audyty', poprzez przejście do zakładki 'Audyty', wybór audytu, dla którego zamierzamy przeprowadzić identyfikację, przejście do widoku 'Oprogramowanie', a następnie użycie przycisku 'Identyfikuj oprogramowanie' - w sekcji 'Oprogramowanie'. 

Przeprowadzenie skanowania off-line za pomocą programu 'LOG Audytor'.
* LOG Audytor.exe znajdziemy w plikach instalacyjnych serwera LOG System. Alternatywnie możemy wygenerować plik z perspektywy 'Zasoby', wybierając opcję "Utwórz agenta off-line", pod ikoną 'Agent', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.

 
Możliwość importowania wyników skanowania off-line komputera z perspektywy 'Zasoby', wybierając opcję "Importuj wyniki skanowania off-line" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość przeglądu informacji o wynikach skanowania z perspektywy 'Zasoby', w grupie 'Komputery', poprzez przełączenie na zakładkę 'Audyty' i wybór interesującego nas audytu. 
Możliwość przenoszenia i kopiowania wyników skanowania pomiędzy audytami z perspektywy 'Zasoby'. Wybierając 'Komputery' z "drzewka zasobów", następnie należy przejść do zakładki 'Audyty'. Wybieramy interesujący nas audyt, a następnie komputer (bądź grupę), z którego chcemy skopiować lub przenieść wyniki skanowania. W dalszym ciągu wybieramy opcję "Kopiuj\Przenieś wyniki audytu" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', znajdującej się w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość porównywania audytów z perspektywy 'Audyty', z widoku 'Porównywanie audytów', poprzez przycisk 'Nowe' w sekcji 'Porównywanie audytów'. 
Możliwość zarządzania porównaniami audytów z perspektywy 'Audyty', z widoku 'Porównywanie audytów', za pomocą przycisków 'Nowe', 'Edytuj', 'Usuń', w sekcji 'Porównywanie audytów'. 
Możliwość ręcznego edytowania wyników audytu z perspektywy 'Zasoby', wybierając komputer, dla którego chcemy edytować wyniki. Wchodzimy w określony komputer, w zakładkę 'Wyniki Skanowania', następnie poprzez wybór opcji "Edytuj wyniki audytu" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów'.  
Możliwość sprawdzenia, na podstawie jakich informacji zostało zidentyfikowane oprogramowanie. Perspektywa 'Audyty', widok 'Audyty', zakładka 'Oprogramowanie'. Naciskając [+] w kolumnie 'Status edycji'. 
Przeglądanie szczegółów wyników audytu dla wybranego komputera, z perspektywy 'Zasoby', klikając dwuklikiem w określony komputer. 
Możliwość usunięcia poszczególnych wyników audytu komputera z perspektywy 'Zasoby', wybierając z "drzewa zasobów" grupę 'Komputery', następnie przechodząc do zakładki Audyty, zaznaczyć komputer bądź grupę, dla której chcemy uruchomić proces usuwania wyników. Następnie z listy pod ikoną 'Audyt komputerów' wybrać opcję "usuń wyniki audytu". 
Możliwość usunięcia audytu razem z wszystkimi wynikami skanowania z perspektywy 'Audyty', w widoku 'Audyty', poprzez wybór interesującego nas audytu i użycie przycisku 'Usuń' w sekcji 'Audyt'. Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourBlue
titlePodstawowy


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
queryWidget, Wykres
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap