Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wstęp

LOG System może przechowywać również wiele rodzajów załączników. Załączniki można przechowywać w systemie na kilka sposobów.
W celu dodania do bazy LOG System załączników należy przejść do perspektywy Zasoby i na drzewie zasobów przejść do zasobów Załączniki:

Note
titleUwaga!

Znajdując się w zasobach typu Załączniki, w oknie głównym użytkownik widzi wszystkie załączniki, które są zarejestrowane w systemie


Dodawanie załączników odbywa się w dwóch etapach:

  • Dodawaniezałączników - proces kolejkowania i przygotowywania załączników do importu,
  • Importowanie załączników - proces właściwego importu dodanych wcześniej załączników.

 

Dodanie załączników

Załączniki możemy dodać na dwa sposoby, w zależności od tego czy chcemy dodać jeden czy większą ilość załączników.

 

Dodawanie pojedynczego załącznika

Z grupy przycisków Zasób należy wybrać Nowe -> Dodaj nowy zasób:

Dodawanie grupowe załączników

Należy przejść na zakładkę Importuj załączniki i kliknąć w przycisk funkcyjny Załączniki -> Dodaj załączniki do importu:

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku pojawi się okno dodawania nowego załącznika w którym należy wskazać skąd będzie importowany załącznik oraz gdzie i w jaki sposób będzie przechowywany w bazie LOG System (pozostałe parametry są opcjonalne):

Miejsce przechowywania dodanego załącznika

W pojawiającym się oknie dodawania nowego zasobu w sekcji Typ załącznika dostępne są następujące pola:

  • Typ pliku (lista wyboru opcji: Wpis do bazy danychPlik na dyskuSkrót). Domyślną wartość tego pola ustawiamy w Konfiguracji,
  • Ścieżka źródłowa (miejsce z którego pobieramy plik),
  • Ścieżka docelowa (miejsce przechowywania pliku po zapisie załącznika),

Typ pliku determinuje miejsce przechowywania załącznika:

Wpis do bazy danych

Plik wskazany w polu Ścieżka źródłowa zostanie skopiowany i zapisany w bazie danych. Ze względu na to zalecamy aby pliki załączników nie były większe niż 5 MB.

Plik na dysku

Plik wskazany w polu Ścieżka źródłowa zostanie skopiowany i zapisany w lokalizacji określonej w polu Ścieżka docelowa. Zapisane informacje o pliku dotyczą lokalizacji docelowej pliku. Rozwiązanie to pozwala na zapisywanie załączników o większej wielkości (zalecane w przypadku posiadania darmowej wersji MS SQL, która posiada ograniczoną wielkość bazy danych.

Note
titleUwaga!

Ścieżka docelowa domyślnie ustawiana jest na zdefiniowaną wcześniej w Konfiguracji -> parametr Domyśla ścieżka zapisu na serwerze aplikacji. Możemy podczas dodawania załącznika zmienić wcześniej zdefiniowaną ścieżkę, co nie będzie miało wpływu na domyślnie ustawienia ścieżki docelowej w konfiguracji.

Skrót

Wybór tej opcji zapisu załącznika udostępnia tylko pole Ścieżka docelowa. Działanie tego typu załącznika polega na zapisaniu ścieżki dostępu do pliku bez jego kopiowania. Opcja ta może być wykorzystana do celów integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania dokumentami.

Importowanie załączników

Po dodaniu załącznika lub grupy załączników zostają zakolejkowane (ikona ) do procesu importu, przy czym tymczasowe informacje zawarte są na zakładce Importuj załączniki:

W celu właściwego importu należy z grupy przycisków Załączniki wykonać akcję importowania przyciskiem Importuj. Zaimportowane załączniki otrzymają status Zakończone (ikona ), a załączniki pojawią się w zakładce Załączniki.

Podgląd załączników

Istnieje także możliwość podglądu załączników z poziomu konsoli administracyjnej. Podgląd załącznika uruchamia aplikację skojarzoną z danym rozszerzeniem pliku, a Zapisz załącznika uruchamia okno dialogowe zapisywania pliku:


Panel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourBlue
titlePodstawowy


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
queryWidget, Wykreszałączniki
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap