Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w pracy danego pracownika na podstawie danych zebranych z monitoringu procesów uruchamianych przez użytkownika na stacjach roboczych.

Założenia funkcjonalne

Domyślny próg produktywności ustawiony został na 80%, gdzie:

  • Pracownik z produktywnością na poziomie 80% i więcej zostanie oznaczony jako Pracownik pracuje produktywnie,
  • Pracownik z produktywnością poniżej poziomu 80% zostanie oznaczony jako Pracownik pracuje nieproduktywnie.

Warunkiem koniecznym jest podanie konkretnego Użytkownika z monitoringu. W przypadku braku podania nazwy użytkownika gadżet nie zostanie aktywowany.

Parametry widgetu

Parametr
Opis
Użytkownik
Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku pominięcia parametru otrzymamy komunikat Proszę wybrać użytkownika
Okres (w dniach)Data badanego przedziału czasowego
Godziny pracy odBadany przedział godzinowy. Godzina początkowa
Godziny pracy doBadany przedział godzinowy. Godzina końcowa
Wykluczone klasyfikacje
Klasyfikacje monitowanych procesów i/lub stron internetowych, które nie mają zostać uwzględnione na wykresie. W przypadku pominięcia parametru na wykresie zostaną uwzględnione informacje o wszystkich wcześniej utworzonych klasyfikacjach monitorowanych procesów  i/lub stron internetowych. Aby wprowadzić więcej niż jedną nazwę klasyfikacji należy każdą oddzielić średnikiem.
Poziom produktywności [%]Próg produktywności dla użytkownika. Poniżej zakładanego progu pracownik zostaje sklasyfikowany jako Pracownik nieproduktywny
Opis produktywnego użytkownikaTreść opisu jaka pojawi się w raporcie w przypadku gdy zostanie zrealizowany zakładany próg produktywności dla użytkownika
Opis nieproduktywnego użytkownikaTreść opisu jaka pojawi się w raporcie w przypadku gdy nie zostanie zrealizowany zakładany próg produktywności dla użytkownika
Sklasyfikuj jako produktywneNazwa klasyfikacji na podstawie której użytkownik zostanie sklasyfikowany jako produktywny.

Prezentacja przykładowego widgetu

Info
titleZobacz także

Klasyfikacja monitorowanych procesów - zasada działaniaPanel

Status

Status
colourGreen
titleAktualny

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy

Status
colourBlue
titlePodstawowy


Panel

Spis dokumentu

Table of Contents
maxLevel2


Panel

Powiązane

Search Results
spacekeyLS
maxLimit10
queryWidget, Wykres
typepage


Panel

Popular Labels
spaceKeyLS
count20
styleheatmap