Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Akcja ta ma na celu zautomatyzowanie procesu wykonywania audytu na wybranej grupie komputerów. Wynikiem działania akcji będzie:

 • Utworzenie nowego audytu z uwzględnieniem unikalności nazwy (w przypadku wyboru tworzenia nowego audytu) lub dodanie/aktualizację wyników skanowania w istniejącym audycie,
 • Zakolejkowanie w Rejestrze zadań skanowania dla zdefiniowanych agentów.

Założenia:

 • Operator ma możliwość wskazania zakresu komputerów mających wziąć udział w audycie,
 • Operator ma możliwość wyboru zakresu skanowania dla wskazanych komputerów:
  • Sprzęt,
  • Oprogramowanie,
  • Użytkownicy,
  • Kompletny.
 • System umożliwia operatorowi zdefiniowanie sposobu zapisu danych ze skanowanych komputerów:
  • do istniejącego w systemie audytu,
  • do nowoutworzonego przez system audytu:
   • Jako nazwę audytu można podać tekst zawierający słowa kluczowe, które zostaną pomienione w momencie wywołania akcji np.:
    • "Audyt {$dd}", podmieni tekst {$dd} na aktualny dzień miesiąca,
    • "Audyt {&Lokalizacja 1}, podmieni tekst {&Lokalizacja 1}, na lokalizację komputera.
Wygląd okna akcji

Uwaga!

Wprowadzając na powyższą listę (poprzez przycisk Dodaj) określoną grupę komputerów należy wcześniej przemyśleć/wybrać odpowiedni filtr (Wszystkie, Wybrane lub Oprócz wybranych). Wybierając opcję Wszystkie deklarujemy chęć audytowania wszystkich komputerów z agentem z dostępnych zasobów - korzystanie w tym przypadku z przycisków Dodaj/Usuń nie jest konieczne/możliwe.

Uwaga!

Na zakładce Audyt, w polu Nazwa należy podać nazwę dla audytu lub wybrać odpowiednie słowa kluczowe z menu podręcznego.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Skanowanie komputera.

Page: Zdalne skanowanie LOG Audytorem (LOG System)
... Direcory z uprawnieniami Administratora domeny lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym będzie wykonywane skanowanieSkanowanie nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub ...
May 23, 2019
Labels: zdalne, audytor, audyt, skanowanie, kb-how-to-article
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... 153818Lokalna konfiguracja skanera dla LOGLSZ24L.log.local.png 20181025 152837Konfiguracja agenta.png Pomiń szczegółowe skanowanie monitorów  funkcja pozwalająca pominąć skanowanie DDC helper'a (dostępna podczas wykonywania audytu Sprzętu lub Kompletnego) Uwzględnij ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Sprawdzenie daty ostatniego skanowania danego komputera (LOG System)
... 6.1.50 RC.png W kolumnie Data ostatniego skanowania prezentowany jest wynik. skanowanie komputera lub grupy komputerów https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258431 Status Dotyczy wersji: 2.x 6 ... Założenia funkcjonalne W celu sprawdzenia daty ostatniego skanowania ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... wprowadzić lokalizacje urządzenia np. pokój, budynek. Imię – wprowadzić imię użytkownika komputera. Nazwisko – wprowadzić nazwisko użytkownika komputera. Stanowisko – wprowadzić stanowisko pracownika użytkownika komputera. Strona III  Oprogramowanie: 20181122 122022Ankieta.png Wypełnić zakres Oprogramowanie zgodnie
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Usunięcie wyników skanowania komputera (LOG System)
... Założenia funkcjonalne W celu usunięcia wyników skanowania dla pojedynczego komputera lub wybranej grupy komputerów należy przejść do perspektywy Zasoby. Z
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Wyświetlenie szczegółów wyników skanowania dla wybranego komputera (LOG System)
... drzewa zasobów pozycję Komputery. Następnie należy wyświetlić szczegóły (dwuklikiem) żądanego komputera:  20181122 123139LOG System 6.1.50 RC.png Szczegóły danego zasobu przedstawiają zebrane ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyt
Dec 12, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Wykonanie audytu bazowego dla nowo dodanego komputera (LOG System)
... wyzwalacz Dodanie wpisu w historii zdarzeń https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586641 oraz akcja Wykonaj skanowanie komputera https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Wykonajskanowaniekomputera 20190104 151510Window.png Weryfikację postępu wykonywania audytu można przeprowadzić w ... ...
Jan 08, 2019
Labels: audyt, automatyzacja, komputery
Page: Ręczna edycja wyników skanowania komputera (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyty skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Informacje o wynikach skanowania dla danego komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie audyt
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
Apr 05, 2019