Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel zastosowania

Każde przekazanie pracownikowi służbowego sprzętu i/lub dostępu do usługi świadczonej przez pracodawce lub firmę zewnętrzną powinno znaleźć odzwierciedlenie właśnie w karcie ewidencyjnej pracownika. Jest to dokument niezbędny w celach prowadzania inwentaryzacji. W przypadku zdawania sprzętu przez pracownika jesteśmy w stanie zweryfikować jaki sprzęt faktycznie powinien zostać zwrócony. Bez takiego dokumentu w przypadku zagubienia sprzętu trudno będzie nam udowodnić, iż faktycznie taki sprzęt został przekazany pracownikowi .

Dane do raportu:

W bazie powinny znajdować się szczegółowo opisane zasoby i/lub usługi. Poniżej przedstawiono przykładową bazę zasobów z uzupełnionymi danymi na potrzeby raportu:

Zasoby i/lub dostęp do Usług które posiada pracownik muszą być powiązane Relacją z tym pracownikiem. W celu weryfikacji z jakimi zasobami posiada relacji pracownik należy w perspektywie Zasoby na drzewku podświetlić zasób Ludzie i dwuklikiem wejść w danego pracownika. Będąc w szczegółach przechodzimy do zakładki Relacje, gdzie widzimy wszystkie zasoby w relacji z tym pracownikiem:

 

Założenia funkcjonalne

 

- Raport dotyczy zasobów, które zostały przekazane danemu pracownikowi. Ponadto w raporcie możemy wykazać także usługi, do których ma dostęp pracownik.

 

- Karta ewidencyjna pracownika może dotyczyć tylko jednej osoby.

 

- Prezentacja danych w tabel:

 

  • Dane odbiorcy
  • Informacje o przekazywanym sprzęcie
  • Informacje o dostępie do usług
  • Podpis osoby przekazującej oraz odbierającej

Uwaga!

W przypadku braku danych uzupełnionych przez operatora, takich jak: Producent, Model, oraz Numer seryjny dla zasobu typu Komputer, dane do raportu pobierane są z sekcji Zidentyfikowane

Parametry raportu

Parametr
Opis
Nazwa pracownikaNależy wybrać pracownika dla którego stworzona zostanie karta ewidencyjna

Relacja z zasobem

W przypadku pominięcia pola, na karcie ewidencyjnej pojawią się wszystkie zasoby niezależnie od rodzaju użytej relacji
Nazwa zasobuNazwa zasobu, który jest związany relacją z pracownikiem dla którego jest tworzona karta ewidencyjna. W przypadku pominięcia pola, na karcie pojawią się wszystkie zasoby które są związane relacją z pracownikiem
Relacja z usługamiW przypadku pominięcia pola, na karcie ewidencyjnej pojawią się wszystkie usługi niezależnie od rodzaju użytej relacji
Nazwa usługiNazwa usługi, która jest związany relacją z pracownikiem dla którego jest tworzona karta ewidencyjna. W przypadku pominięcia pola, na karcie pojawią się wszystkie usługi które są związane relacją z pracownikiem
Nazwa audytuNależy wybrać interesujący nas audyt

 

 

Prezentacja przykładowego raportu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for karta ewidencyjna.

Page: Pracownik - Karta ewidencyjna (LOG System)
... się podstawowe informacje na temat użytkownika. Parametry raportu 20181126 093922Pracownik Karta ewidencyjna.png Parametr Opis Nazwa pracownika Użytkownik, którego ma dotyczyć raport
Dec 12, 2018
Labels: raport, karta, karta_ewidencyjna, pracownicy
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... Efekty poprawnego utworzenia relacji będą widoczne w raportach takich jak: Karta ewidencyjna pracownika https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Kartaewidencyjnapracownikazzainstalowanymoprogramowaniem, Analiza standardu oprogramowania na komputerach https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Analizastandarduoprogramowanianakomputerach, Komputery z ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite