Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Po wykonaniu instrukcji zawartej w tym artykule będziemy mogli przeprowadzić integrację takich baz danych:

 • PostgerSQL
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle

Konfiguracja LogSystem.DbConnector

W celu skonfigurowania integracji pomiędzy LOG System oraz bazą danych  należy zmodyfikować plik LogSystem.DbConnector.exe.config.
W sekcji <appConfig> należy:

 1. Skonfigurować parametr sourceConnectionString połącznia z bazą danych
  1. Podajemy HOST do którego ma łączyć się mechanizm
  2. Podajemy PORT po którym ma następować komunikacja
  3. Podajemy SERVICE_NAME czyli odwołanie do bazy danych
  4. Podajemy dane użytkownika na którym wykonywana będzie komunikacja z bazą danych.
   1. Użytkownik na którym ustanawiane jest połączenie do bazy wymaga wyłącznie uprawnień do odczytu
 2. Podać parametr <sourceDatabaseType> określający typ bazy danych (Mssql (default), Pgsql, Oracle).
 3. Podać adres na którym w LOG System uruchomiony został moduł importu danych <logSystemUrl> (informacja o konfiguracji serwera LOG System podana w kolejnej sekcji).
 4. Parametr <logSystemBreakOnError> domyślnie ustawiony jest na wartość „true", po wykonaniu pierwszego importu danych należy zmienić wartość parametru logSystemBreakOnError na „false". Aplikacja domyślnie ma pominąć nieudane pozycje.
 5. Skonfigurować sekcję <tasks>:
  1. W tej sekcji możemy określić jakiego typu zasoby mają być importowane do systemu i z jakiej tabeli oraz jakiej pozycji w bazie danych LOG System.
  2. W pierwszej części określamy zapytanie do bazy danych w celu pobrania danych wraz z określeniem nazw kolumn do których dane będą importowane.
  3. Zmienna resourceKind określe do jakiego typu zasobu w LOG System mają być importowane


Konfiguracja serwera LOG System

W pliku konfiguracyjnym serwera LOG System LOGSystem.Application.Service.exe.Config (znajdujący się w domyślnym katalogu C:\Program Files (x86)\LOG System\LOG System – Serwer) należy w sekcji <appSettings> dodać wpis:

 1. <add key="webImport.Url" value="http://localhost:9999/" />
 2. <add key="webImport.SourceAddress" value="*" />
  1. „*" oznacza, że do LOG System można zaimportować zasoby z dowolnego IP. System daje możliwość wskazania konkretnego adresu.


Uruchomienie aplikacji LogSystem.DbConnector

Aplikacja LogSystem.DbConnector powinna zostać uruchomiona na maszynie która posiada dostęp do bazy danych oraz do serwera LOG System.

 1. Pliki LogSystem.DbConnector.exe oraz LogSystem.DbConnector.exe.config należy przekopiować na dysk wymienionej wyżej maszyny np. do katalogu C:\Program Files (x86)\LogSystem.DbConnector.
 2. Następnie należy w harmonogramie systemu Windows ustawić zadanie które w zadanym okresie czasu będzie uruchamiało aplikację LogSystem.DbConnector w celu zaktualizowania zasobów w LOG System:
  1. Aby utworzyć nowy folder w celu zapisywania w nim pokrewnych zadań przy użyciu interfejsu systemu Windows
   1. Jeśli Harmonogram zadań nie jest otwarty, uruchom go. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie harmonogramu zadań.
   2. W drzewie konsoli znajdź i kliknij folder zadania, w którym chcesz utworzyć nowy folder. Na przykład jeśli chcesz utworzyć podfolder w głównym folderze zadania, kliknij folder Biblioteka Harmonogramu zadań.
   3. W okienku Akcje kliknij polecenie Nowy folder.
   4. Wpisz nazwę folderu w oknie dialogowym Wprowadzanie nazwy nowego folderu.
   5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Wprowadzanie nazwy nowego folderu.
  2. Aby utworzyć zadanie podstawowe przy użyciu interfejsu systemu Windows
   1. Jeśli Harmonogram zadań nie jest otwarty, uruchom go. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie harmonogramu zadań.
   2. Znajdź i kliknij folder zadania w drzewie konsoli, w którym chcesz utworzyć zadanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia zadania w nowym folderze, zobacz temat Tworzenie nowego folderu zadania.
   3. W okienku akcji kliknij pozycję Utwórz zadanie podstawowe.
   4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze tworzenia zadania podstawowego.
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for baza danych.

Page: Baza danych (LOG System)
... Wstęp Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące bazy danych LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG System)
... Wstęp W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Baza danych - sztuczki i wskazówki (LOG System)
... z poziomu konsoli administracyjnej bazę wzorców oprogramowania. Optymalizacja wydajności bazy danych Usunięcie z bazy danych niezidentyfikowanego oprogramowania delete from ImportFileInfo where ProductName like 'System operacyjny ... ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Backup bazy danych (LOG System)
... Microsoft SQL Tworzenie backup'u 1. Na serwerze z bazą danych należy uruchomić narzędzie Microsoft SQL Management Studio. Tuż po uruchomieniu ... po lewej stronie okna. Na drzewku należy rozwinąć listę baz ...
Jan 18, 2019
Labels: backup, db, administracja
Page: Opis narzędzia tworzącego bazę danych Helpdesk - Helpdesk.Init.DB (LOG System)
... Web.config) Możliwe komendy do użycia <command>: create  zakłada nową bazę danych update  aktualizuje istniejąca bazę danych createOrUpdate  tworzy lub robi aktualizacje istniejącej struktury bazy danych oraz przebudowuje indexy wyszukiwania.  Automatycznie skrypt ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Aktualizacja Helpdesk (LOG System)
... wybrana pula aplikacji dla LOG Helpdesk oraz uprawnienia do bazy danych bazy danych, Sprawdź uprawnienia do bazy danych (konto w SQL wykorzystywane do połączenia z bazą danych powinno posiadać na czas ...
Sep 11, 2019
Page: KB-1902 - Zmiana miejsca serwera bazodanowego (LOG System)
... połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall   Konfiguracja bazy danych Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania ...
Feb 27, 2019
Labels: d_b, baza_danych
Page: Plik konfiguracyjny Serwera Aplikacji (LOG System)
... do bazy danych connection.provider string Wymagany NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do zapisów obiektów w bazie danych proxyfactory.factoryclass string Wymagany NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, pliki, favourite
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi IOD). UODO organ do spraw ochrony danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych Dokonywanie jakichkolwiek operacji na danych, w szczególności ...
Dec 19, 2018
Page: Instalacja Serwera oraz Konsoli Administracyjnej (LOG System)
... połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall   Konfiguracja bazy danych Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, serwer, administrators, administracja