Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja


W przypadku instalacji LOG System z wykorzystaniem SQL Server 2012 lub nowszych należy pamiętać że:

 1. Domyślnie od SQL Server 2012 tworzy własnego użytkownika, na którym uruchamiana jest usługa. Użytkownik ten nie ma uprawnień administracyjnych do zarządzania bazą danych.
 2. Serwer LOG System jest instalowany na koncie systemowym. Konto to nie ma uprawnień administracyjnych w bazie danych. Należy dodać takie uprawnienia lub skonfigurować LOG System, żeby łączył się z bazą danych za pomocą konta użytkownika, które posiada takie uprawnienia.
 3. Grupa Administratorzy nie jest domyślnie dodawana do grup bazy danych, czyli dowolny administrator nie posiada domyślnie administracyjnego dostępu do bazy danych.


Przygotowanie środowiska instalacji i wymogi systemowe

Przed rozpoczęciem instalacji Serwera Aplikacji lub Konsoli Administracyjnej zapoznaj się z wymaganiami systemowymi dla serwera oraz konsoli administracyjnej .

Instalacja Serwera Aplikacji oraz Konsoli Administracyjnej

Instalacja Serwera Aplikacji oraz Konsoli Administracyjnej odbywa się przy pomocy pliku MSI. Proces instalacji jest zautomatyzowany i składa się z następujących kroków: 

 

1. Ekran powitalny

 

2. Akceptacja treści umowy licencyjnej programu 

 
3. Wybór typu instalacji

 • Typowa (instaluje zarówno Serwer Aplikacji jak i Konsolę Administracyjną w domyślnej lokalizacji; upraszcza proces instalacji)
 • Niestandardowa (Umożliwia wybranie składników instalacji; wybranie tej opcji pozwoli na instalację samego Serwera Aplikacji; umożliwia także zmianę lokalizacji)
 • Pełna (działanie tożsame z wyborem opcji Typowa)

4. Wybór typu "Niestandardowa"

a. Możliwość wyboru składników systemu
b. Zmiana miejsca instalacji

5. Konfigurator serwera aktualizacji (opcja dostępna w przypadku instalacji Serwera aktualizacji):

 • Adres IP lub nazwa: - możliwość wyboru nazwy serwera - to pole należy pozostawić puste!
 • Port HTTP: - zmiana domyślnego portu dla serwera aktualizacji
 • Odblokuj porty w zaporze windows - automatyczne odblokowanie portów w zaporze windows

Zalecamy pole Adres IP lub nazwa: pozostawić puste. W takim przypadku Serwer Aktualizacji będzie prowadził nasłuch na wszystkich dostępnych interfejsach sieciowych.

 
6. Konfiguracja skrótów (opcja dostępna tylko w przypadku instalacji Konsoli Administracyjnej)
 
 
 
7. Instalacja
  
 


Kreator konfiguracji (występuje w przypadku instalacji Serwera Aplikacji) jest narzędziem, które ułatwia określenie podstawowych parametrów pracy Serwera Aplikacji. Jest on domyślnie uruchamiany na zakończenie procesu instalacji Serwera.

Można go także uruchomić po zakończeniu procesu instalacji plikem ServerConfigurationWizard.exe (koniecznie w opcji: Uruchom jako administrator) który domyśnie znajduje się w ścieżce:
C:/Program Files/LOG System/LOG System - Serwer/util/ServerConfigurationWizard.exe

lub w x64

C:/Program Files (x86)/LOG System/LOG System - Serwer/util/ServerConfigurationWizard.exe

Po uruchomieniu się kreatora należy wybrać silnik bazy danych:

Opcja PostgreSQL

 Kliknij jeśli chcesz skorzystać z PostgreSQL

UWAGA do bazy PostgreSQL!

W przypadku wcześniejszego, ręcznego zakładania bazy danych należy na tej bazie ustawić odpowiedni parametr:

 • Typ znakowy na Polish_Poland
 • Kodowanie na UTF8
 • W przypadku, gdy baza PostgreSQL pracuje na innym niż domyślnym porcie (5432), wówczas w polu Serwer należy podać dodatkowo port; Przykład: Win2008;Port=5333
 • W przypadku, gdy baza PostgreSQL działa na systemie Linux należy dodatkowo zainstalować dla niej pakiet postgresql-contrib
Logowanie do serwera SQL

Określenie serwera SQL z którym współpracować będzie Serwer Aplikacji (domyślnie w pole Serwer wpisujemy localhost):

W przypadku, gdy serwer wykorzystuje IPv6 może zaistnieć potrzeba modyfikacji pliku konfiguracyjnego pg_hba.conf odnośnie połączenia do serwera bazy po protokole IPv6, np:

# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5
host  all       all       Adres IPv6/128 			md5

Baza na innym komputerze

W celu umożliwienia połączenia dla hosta na którym pracuje LOG System należy w pliku konfiguracyjnym pg_hba.conf (domyślna lokalizacja pliku: C:\Program Files\PostgreSQL\9.2\data) dodać linijkę:

host all all IP_hosta_LOG_System/32 md5

lub w przypadku umożliwienia połączenia wszystkim hostom z sieci np. 192.168.0.0 należy dodać linijkę:

host all all 192.168.0.0/24 md5

Aby wszystkie te ustawiania zadziałały musimy oczywiście zezwolić naszemu serwerowi na przyjmowanie połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall

 

Konfiguracja bazy danych

Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania istniejącej bazy danych. W tym przypadku nastąpi automatyczna konwersja struktury wskazanej bazy do aktualnego schematu. Dane zostaną zachowane.

Uwaga!

Przed konwersją struktur bazy danych zalecamy wykonać jej kopię bezpieczeństwa.

 

 

 

Opcja Microsoft SQL Server

 Kliknij jeśli chcesz skorzystać z Microsoft SQL Server

UWAGA do bazy Microsoft SQL Server!

W przypadku wcześniejszego, ręcznego zakładania bazy danych należy na tej bazie ustawić odpowiedni parametr Collation na Polish_CI_AS

Logowanie do serwera SQL

i. Określenie serwera SQL z którym współpracować będzie Serwer Aplikacji
 
 

ii. Istnieje możliwość przeszukania sieci lokalnej oraz określenia sposobu uwierzytelniania w serwerze SQL

Jak odnaleźć nazwę usługi serwera MS SQL?

iii. Klikamy Start -> Uruchom i wpisujemy services.msc
iv. W otwartym oknie Usługi odnajdujemy usługę SQL Server (nazwa dla MS SQL 2005 Server)
v. Na odnalezionej usłudze klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości
vi. Nazwa usługi serwera SQL zaznaczona jest kolorem czerwonym na obrazie poniżej

Konfiguracja bazy danych

Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania istniejącej bazy danych. W tym przypadku nastąpi automatyczna konwersja struktury wskazanej bazy do aktualnego schematu. Dane zostaną zachowane.

Uwaga!

Przed konwersją struktur bazy danych zalecamy wykonać jej kopię bezpieczeństwa.

 

Konfiguracja ustawień portów Serwera Aplikacji

 

 • Serwer Aplikacji do poprawnego działania wymaga w systemie operacyjnym, w którym jest instalowany otwartych definiowalnych portów
 • Konfigurator wprowadza numery portów do konfiguracji Serwera Aplikacji. Rolą Administratora systemu operacyjnego jest dopilnowanie aby stosowne wyjątki zostały wprowadzone do pracujących Firewall.

Integracja z systemem LOG Helpdesk

 

 •  W przypadku planowanej integracji systemu LOG System z modułem LOG Helpdesk zaznaczamy checkbox Włącz integrację z LOG System Helpdesk
 • W polu Adres URL: wprowadzamy adres aplikacji LOG Helpdesk w formacie "http://host:port"

Podsumowanie zadań do wykonania


 • Przed rozpoczęciem konfiguracji wyświetlane jest zestawienie zadań, które mają zostać wykonane
 • Kliknięcie Dalej powoduje uruchomienie procesu konfiguracji oraz inicjowania bazy danych wzorcowym schematem


Zakończenie konfiguracji

 

 • Pomyślne wykonanie kolejki zadań skutkuje pojawienie się informacji

 • Kliknięcie Zakończ zamyka Konfigurator

Na zakończenie instalacji otrzymujemy ekran potwierdzenia instalacji
  


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for serwer.

Page: Serwer SMTP (LOG System)
... SMTP: 20181211 084900Window.png W przypadku, gdy nie zostanie zdefiniowany domyślny serwer SMTP (checkbox: Domyślny) lub gdy domyślny serwer SMTP będzie wyłączony (checkbox: Włączone), wówczas zostanie zapisane ostrzeżenie w ...
Dec 27, 2018
Labels: smtp, serwer, e-mail, poczta, helpdesk
Page: Serwer IMAP (LOG System)
... konfiguracji serwera IMAP należy przejść do perspektywy Administracja > Ustawienia poczty –> Serwer IMAP: 20181211 080834Window.png Dodawanie serwera IMAP Przyciskiem Dodaj podnosimy okno
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, helpdesk
Page: Serwer POP3 (LOG System)
... konfiguracji serwera POP3 należy przejść do perspektywy Administracja > Ustawienia poczty –> Serwer POP3: 20181211 083815Window.png Przyciskiem Dodaj podnosimy okno konfiguracji nowego serwera
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, helpdesk
Page: Serwer aplikacji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane   serwer administracja konfiguracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, serwer, administrators, administracja
Page: Podstawowa konfiguracja poczty (LOG System)
... Ustawienia poczty Konfiguracja ta została podzielona na trzy sekcje sekcje Serwer IMAP, Serwer SMTP, Serwer POP3 1. Włączenie/wyłączenie poczty dla poszczególnych serwerów: 20181211 091601Window.png ...
Dec 27, 2018
Labels: serwer, poczta, helpdesk
Page: Konfiguracja serwera SMTP, POP3 i IMAP (LOG System)
... SMTP wysłanie poczty Dostęp do konfiguracji SMTP: Administracja > Ustawienia poczty –> Serwer SMTP W celu konfiguracji serwera SMTP wprowadzamy odpowiednią konfigurację dla
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, powiadomienia
Page: SQL Server (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sql serwer administracja administrators doaktualizacji
Jan 02, 2019
Labels: do_aktualizacji, serwer, administrators, sql, administracja
Page: Ustawienia poczty Helpdesk (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane serwer poczta helpdesk
Dec 27, 2018
Labels: serwer, poczta, helpdesk
Page: Szablony e-mail (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane email poczta serwer helpdesk
Dec 27, 2018
Labels: serwer, e-mail, poczta, helpdesk
Page: Wymagane porty LOG oraz LOG Helpdesk (LOG)
... potrzebne do prawidłowego działania systemu LOG System oraz LOG Helpdesk.  Serwer źródłowy Kierunek ruchu Serwer docelowy Porty Opis LOG → Serwer SQL 1433 lub 5432 Port komunikacji z bazą danych gdy ...
Nov 21, 2019