Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacje podstawowe

Rozliczenie licencji polega na zestawieniu informacji o zarejestrowanych licencjach z wynikami identyfikacji oprogramowania. Aby wykonać rozliczenie licencji na podstawie przeprowadzonej wcześniej identyfikacji oprogramowania należy skorzystać z perspektywy Zasoby --> Licencje wchodząc w zakładkę Rozliczenie licencji:

Znaczenie poszczególnych kolumn w Rozliczeniu licencji

Notatka

Kolumna ta pozwala na dodanie opisu przy interesującej nas pozycji (max. 255 znaków).

Ikona

Kolumna ta wyświetla wcześniej dodaną ikonę dla danego oprogramowania zdefiniowanego w słownikach. W przypadku braku możliwość określenia ikony standardowo przyjmujemy ikonę typu „licencja".

Typ oprogramowania

Kolumna ta wyświetla wcześniej zdefiniowany w słownikach typ dla danego oprogramowania.

Producent

Kolumna ta wyświetla wcześniej zdefiniowanego w słownikach producenta danego oprogramowania. Należy zwrócić uwagę aby podczas tworzenia nowego oprogramowania wybrać odpowiedniego producenta z wcześniej zdefiniowanej listy producentów, tak aby ich nie dublować (np. należy wybrać Autodesk Inc. zamiast tworzyć Autodesk Incorporation).

Nazwa

Kolumna ta wyświetla wcześniej zdefiniowaną w słownikach nazwę dla danego oprogramowania. Podobnie jak w przypadku „Producenta" należy zwrócić uwagę aby podczas tworzenia nowego oprogramowania ujednolicać nazwy oprogramowania w obrębie tego samego producenta (np. należy nadać nazwę Gadu-Gadu, zamiast GG).

Wersja

Kolumna ta wyświetla wcześniej zdefiniowaną w słownikach wersję dla danego oprogramowania.

Typ licencji

Kolumna ta wyświetla wcześniej zdefiniowany w słownikach typ licencji dla danego oprogramowania.

Instalacje

Kolumna ta ilustruje sumaryczną ilość zainstalowanego (zidentyfikowanego) oprogramowania na komputerach (max. 1 instalacja na 1 komputer).

Kopie

Kolumna ta ilustruje sumaryczną ilość wielokrotności zainstalowanego oprogramowania na komputerach. Wielokrotność zainstalowanego oprogramowania – oprogramowanie, które występuje na danym komputerze (zostało zidentyfikowane) więcej niż raz. Kopie oprogramowania „zabierają" licencję chyba że postanowienia licencyjne stanowią inaczej.

Przykład: Windows Commander 4 – dwie kopie, które potrzebują dwie dodatkowe licencje.

Suma licencji

Kolumna ta ilustruje sumaryczną ilość posiadanych licencji na dane oprogramowanie. Prezentowana ilość licencji nie zawiera zastosowanych downgrad'ów oraz upgrad'ów.

Przykład: Total Commander 7 – 202 licencje (ilość przed zastosowaniem downgrade'u/upgrade'u).

Stan faktyczny

Kolumna ta ilustruje sumę „przyznanych licencji" w ramach downgrade'u/upgrade'u, na pokrycie zarówno instalacji jak i kopi danego oprogramowania. 

Przykład: Total Commander 5 – stan faktyczny: 2 licencje (ilość przyznanych licencji na pokrycie 1 instalacji i 1 kopii w ramach downgrade'u z Total Commander 7).

Wynik

Kolumna ta ilustruje różnice pomiędzy stanem faktycznym, czyli ilością posiadanych licencji po zastosowaniu downgrade'u/upgrade'u, na dane oprogramowanie, a ilością instalacji wraz z kopiami.

Przykład: Windows Commander 6 – wynik: 0. Ilość instalacji + kopie: 1, stan faktyczny: 11 licencje (ilość przyznanych licencji na pokrycie 10 instalacji i 1 kopii w ramach downgrade'u z Total Commander 9). Wynik ujemny oznacza niewystarczającą ilość licencji na pokrycie instalacji oraz kopii na dane oprogramowanie (w tym wypadku byłaby to niewystarczająca ilość licencji przyznanych w ramach downgrade'u z Total Commander 7).

Przypisane wielokrotnie

Kolumna ta ilustruje ilość licencji jaka została przypisana do dwóch komputerów (PC + urządzenie mobilne), które są używane przez jednego głównego użytkownika. Aby licencja na dane oprogramowanie była wykorzystana wielokrotnie należy spełnić cztery warunki:

 • umowa licencyjna musi zawierać zapis o możliwość wykorzystywania jej przez głównego użytkownika na dwóch komputerach,
 • podczas definiowania oprogramowania należy w treści licencji w polu „Krotność" wpisać „2",
 • należy głównego użytkownika spiąć z dwoma komputerami (PC + najczęściej laptop) relacją „Użytkownik",
 • konieczne jest wystąpienie danego oprogramowanie na obydwóch komputerach.

Przykład: Office Professional Plus 2007 –ze względu na stosowny zapis w Microsoft PUR jedna z licencji jest przypisany wielokrotnie do dwóch komputerów (są one spięte relacją z głównym użytkownikiem). 
Stan faktyczny po zastosowaniu downgrad'u z wyższej wersji: 25. Instalacje + kopie: 27.
Jak wcześniej zostało opisane wynik powinien być -2 ponieważ różnica pomiędzy stanem faktycznym, a ilością instalacji + kopie na to wskazuje (25-27= -2). Ze względu na to że jedna licencja została wykorzystana dwukrotnie, do stanu faktycznego należy dodać tą jedną licencje (25-27+1 = -1).

Wykorzystano jak upgrade

Kolumna ta ilustruje ilość licencji jaka została wykorzystana jako podstawa do upgrade'u danego oprogramowania. W zasobach podczas dodawania licencji, która została zakupiona w wersji upgrade (UPG), czyli tzw. uaktualnienie należy dodać treść licencji, która zawiera oprogramowanie stanowiące podstawę do upgrade'u w kolumnie „Aktualizacja".

Przykład: W treści licencji na Windows XP Professional w wersji UPG (zrzut poniżej), w kolumnie „Aktualizacja", zawarte jest oprogramowanie które może stanowić podstawę dla licencji Windows XP Professional (UPG):

Jeżeli posiadamy w zasobach licencję na Windows 98 zostanie ona zabrana jako podstawa do licencji Windows XP Professional (UPG), a w kolumnie „Wykorzystano jako upgrade" pojawi się liczba adekwatna do ilości wykorzystanych podstaw (w tym przypadku do ilości wykorzystanych licencji Windows 98).

Wykorzystano jak downgrade

Kolumna ta ilustruje ilość licencji jaka została wykorzystana jako „obniżenie do starszej wersji" danego oprogramowania. W zasobach podczas dodawania licencji, która została zakupiona w wersji umożliwiającej downgrade należy dodać odpowiednią treść licencji, która zawiera oprogramowanie do którego można wykonać downgrade.

Przykład: Licencja na Office Professional Plus 2010 pozwala na downgrade do starszych wersji, które zostały zawarte w treści licencji dla tegoż produktu:

Jeżeli nie posiadamy wystarczającej ilości licencji na oprogramowanie zawarte w treści licencji dla Office Professional Plus 2010, a suma licencji na Office Professional Plus 2010 pozwala nam na zastosowanie downgrade'u (w pierwszej kolejności licencje zostaną wykorzystane na pokrycie instalacji + kopii Office Professional Plus 2010), w kolumnie „Wykorzystano jako downgrade" pojawi się liczba odpowiadająca ilości licencji jakie zostały „przekazane" na oprogramowanie zawarte w treści licencji dla Office Professional Plus 2010 (w podanym przykładzie na downgrade zostało wykorzystane 20 licencji) .

Przypisano z wersji niższej

Kolumna ta ilustruje ilość licencji jakie zostały wykorzystane dla oprogramowania na które licencja została zakupiona w wersji upgrade (UPG).

Przykład: Jeżeli posiadamy w zasobach licencje które stanowić mogą podstawy do licencji Windows XP Professional (UPG), zostaną one do niej „zabrane", a w kolumnie „Przypisano z wersji niższej" pojawi się liczba adekwatna do ilości wykorzystanych podstaw (w tym przypadku do ilości wykorzystanych licencji, które są zawarte w treści licencji Windows XP Professional (UPG)).

Przypisano z wersji wyższej

Kolumna ta ilustruje ilość licencji jakie zostały wykorzystane z oprogramowania w wersji wyższej, które pozwalają na pokrycie instalacji + kopii danego oprogramowania.

Przykład: Dla NOD32 Antivirus 3 oraz NOD32 Antivirus 2 zostały wykorzystane licencje z oprogramowania w wersji wyższej czyli z NOD32 Antivirus 4 (w pierwszej kolejności licencje zostaną wykorzystane na pokrycie instalacji + kopii NOD32 Antivirus 4):

Dla NOD32 Antivirus 3 zostały przypisanych z wersji wyższej 2 licencje, ponieważ tyle brakowało, po uwzględnieniu posiadanych licencji na NOD32 Antivirus 3, na pokrycie instalacji + kopii: 2 - (2 + 0) = 0. 
Dla NOD32 Antivirus 2 zostało przypisanych z wersji wyższej 48 licencji, ponieważ tyle brakowało, po uwzględnieniu posiadanych licencji na NOD32 Antivirus 2, na pokrycie instalacji + kopii: 48 - (41 + 7) = 0 .
Łącznie z wyższej wersji przypisano 50 licencji, co widzimy we wcześniej opisywanej kolumnie „Wykorzystano jako downgrade" w wierszu dotyczącym NOD32 Antivirus 4.

Przypisano jak komponent

Kolumna ta ilustruje ilość oprogramowania stanowiącego składnik (komponent) oprogramowania nadrzędnego. Warunkiem nadrzędnym do zakwalifikowania danego oprogramowania jako komponentu jest:

 • wystąpienie danego oprogramowania w treści licencji nadrzędnego oprogramowania jako komponent,
 • posiadanie licencji na nadrzędne oprogramowania wraz z podpiętą odpowiednią treścią licencji,
 • nadrzędne oprogramowanie musi znajdować się i być zidentyfikowane na tym samym komputerze co oprogramowanie stanowiące komponent.

Przykład: Komponenty Adobe Photoshop CS3:

 • Adobe Version Cue CS3,
 • Adobe Stock Photos CS3,
 • Adobe Device Central CS3,
 • Adobe Bridge CS3.

Posiadamy 1 licencję na Adobe Photoshop CS3 do której wcześniej podpięliśmy odpowiednią treść licencji:

Zarówno oprogramowanie nadrzędne (Photoshop CS3) jak i oprogramowanie, które zostało zakwalifikowane jako komponenty są zidentyfikowane i zainstalowane na tym samym komputerze.

Wykorzystane komponenty

Kolumna ta ilustruje ilość jaka została „oddana" z programu nadrzędnego do pokrycia oprogramowania stanowiącego składnik (komponent) tegoż oprogramowania. Oprogramowanie stanowiące komponent musi spełniać nadrzędne warunki, tj:

 • wystąpienie danego oprogramowania w treści licencji nadrzędnego oprogramowania jako komponent,
 • posiadanie licencji na nadrzędne oprogramowania wraz z podpiętą odpowiednią treścią licencji,
 • nadrzędne oprogramowanie musi znajdować się i być zidentyfikowane na tym samym komputerze co oprogramowanie stanowiące komponent.

Przykład: Z Adobe Photoshop CS3 zostały „oddane" 4 komponenty do pokrycia oprogramowania stanowiącego komponenty Photoshop CS3: Adobe Version Cue CS3, Adobe Stock Photos CS3, Adobe Device Central CS3, Adobe Bridge CS3.

Przyporządkowane

Kolumna ta ilustruje ilość licencji danego oprogramowania jakie zostały na stałe związane poprze relację „przypisanie licencji" z danym komputerem do pokrycia instalacji na tym komputerze. Najczęściej na stałe związywane z komputerem są licencje typu OEM.

Przykład: Windows XP Home Edition jest licencją typu OEM i jest na stałe związany poprzez relację z danym komputerem. Licencje zostały przyporządkowane do komputerów na których występuje instalacja Windows XP Home Edition:

Oczywiście można przyporządkować także licencję typu BOX, jednakże należy przy tym pamiętać, że dopóki nie usuniemy relacji taka licencja nie zostanie nigdzie indziej wykorzystana (nawet w przypadku braku instalacji na komputerze do którego licencja została przypisana).

Zablokowane

Kolumna ta ilustruje ilość licencji danego oprogramowania jakie zostały na stałe związane poprze relację „przypisanie licencji" z danym komputerem, jednakże nie spełniają warunków do „pokrycia" instalacji na tym komputerze. Ze względu na stałe związanie z danym komputerem licencje nie mogą zostać użyte nigdzie indziej i zostają zablokowane. Licencje pozostaną zablokowane dopóki nie wystąpi jeden z poniższych scenariuszy:

 • nie zostanie usunięta relacja „przypisanie licencji",
 • zostanie dokonana instalacja takiego oprogramowania, które zostanie „pokryte" przez tę licencję.

Przykład: Windows XP Home Edition jest licencją typu OEM i jest na stałe związany poprzez relację z danym komputerem. 2 licencje zostały zablokowane, ponieważ są spięte relacją na stałe z tymi komputerami, jednakże na tych 2 komputerach nie występuje instalacja Windows XP Home Edition (licencja nie spełnia warunków do „pokrycia" instalacji).

Komentarz

Kolumna ta wyświetla wcześniej zdefiniowaną w słownikach informację dotyczącą danego oprogramowania.

Komentarz może spełniać funkcję:

 • Tylko informacyjną, Przykład: Oprogramowanie OEM dołączone do urządzenia lub zestawu komputerowego. Instalacja dozwolona wyłącznie na komputerze z zakupionym urządzeniem.
 • Informacyjną oraz zerującą wynik w rozliczeniu licencji. Przykład: Oprogramowanie wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 9 search result(s) for SAM, licencje.

Page: Wzorce i Słowniki - importowanie do programu nowych wzorców lub słowników (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Feb 13, 2020
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Przenoszenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje ... na jego miejsce zatrudniamy nowego pracownika możemy od razu przenieść licencje
Jan 03, 2019
Labels: licencje, sam
Page: Zarządzanie licencjami (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane   licencje audyt sam
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Sprawdzenie na których komputerach występuje oprogramowanie w rozliczeniu licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje raporty sam ... w procesie rozliczenia. LOG System może domyślnie uwzględniać (lub nie) licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, raporty, sam
Page: Wykonanie rozliczenie licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt ... w procesie rozliczenia. LOG System może domyślnie uwzględniać (lub nie) licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Dodanie notatki do pozycji rozliczenia licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje sam audyt ... pozycji na Rozliczeniu licencji należy kliknąć wejść w perspektywę Zasoby > Licencje
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Tworzenie nowych licencji na podstawie pozycji na rozliczeniu licencji (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Zadania w systemie Helpdesk (LOG System)
... dedykowane dla operatorów systemu Helpdesk, czyli grupy z uprawnieniami wykorzystującymi licencję. Zadania nie posiadają rozwiązań. Przy zamykaniu zadań będzie możliwość podania ...
Oct 30, 2019
Labels: konfiguracja, zgłoszenia, katalog_usług, zadania