Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Microsoft SQL

Tworzenie backup'u

1. Na serwerze z bazą danych należy uruchomić narzędzie Microsoft SQL Management Studio. Tuż po uruchomieniu pojawi się ekran logowania do serwera SQL, który należy odpowiednio wypełnić i nacisnąć Connect:

2. Po poprawnym zalogowaniu do serwera SQL pojawi się główne okno programu z Object Explorer’em po lewej stronie okna. Na drzewku należy rozwinąć listę baz danych (Databases) i zaznaczyć wybraną bazę danych:3. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na właściwej bazie (domyślnie LogSystem) wybieramy w menu kontekstowym: Tasks -> Backup:

4. W oknie "Back Up Database - LogSystem" na zakładce General ustawiamy odpowiednią ścieżkę zapisu backup'u:

5. W tym samym oknie przełączamy się na sekcję Options i zaznaczamy opcję: Overwrite All existing backup sets a następnie klikamy OK. Rozpocznie się proces zapisu backup'u bazy danych na dysk. Pomyślne zakończenie tworzenia backup'u jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem.

Przywracanie backup'u

1. Należy zalogować się do serwera bazy danych w analogiczny sposób jak w przypadku tworzenia kopii, a następnie nacisnąć prawym klawiszem myszy na właściwej bazie danych. Z menu kontekstowego wybieramy Tasks -> Restore -> Database...:

2. W oknie Restore Database - ... na zakładce General klikamy From device:, odnajdujemy plik backup'u po czym zaznaczamy odpowiedni checkbox w sekcji Select the backup sets to restore::

3. W tym samym oknie przechodzimy na zakładkę Options, zaznaczamy opcję Overwrite the existing database (WITH REPLACE) i klikamy OK. Pomyślne zakończenie przywracania kopii bazy danych z backup'u jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem:

PostgreSQL

Tworzenie backup'u

1. Na serwerze z bazą danych należy uruchomić narzędzie pgAdmin (Start -> Wszystkie programy/Programy -> PostgreSQL -> pgAdmin), a następnie połączyć się z instancją serwera. W tym celu należy na drzewie wybrać instancję serwera -> kliknąć PPM (Prawym Przyciskiem Myszy) -> i z menu kontekstowego wybrać polecenie Connect Server:

2. Następnie należy podać hasło do połączenia z serwerem i zatwierdzić przyciskiem OK. Hasło zostało nadane podczas instalacji PostgreSQL i jest także wymagane do połączenia się z bazą podczas wyboru bazy z wykorzystaniem Wizard'a LOG System:

3. Po połączeniu rozwijamy na drzewie Bazy danych i wybieramy tą na której chcemy wykonać backup. Klikając PPM na wybranej bazie wybieramy z menu kontekstowego polecenie Backup...:

4. W oknie tworzenia backup'u należy w polu Format wybrać Użytkownika, a w polu Nazwa pliku podać pełną ścieżkę do miejsca w którym zapisany będzie backup lub wskazać miejsce zapisu używając przycisku :

W przypadku ręcznego podawania ścieżki wraz z nazwą pliku należy podać jego rozszerzenie: .backup

Całość zatwierdzamy przyciskiem Kopia zapasowa.

5. Poprawne wykonanie backup'u jest sygnalizowane informacją Successfully compresion:

6. Zakończenie całego procesu zatwierdzamy przyciskiem Zrobione.

Przywracanie backup'u

1. Należy połączyć się z wybraną instancją serwera w analogiczny sposób jak w przypadku tworzenia kopii, a następnie na drzewie Bazy danych klikając PPM na właściwej bazie wybieramy z menu kontekstowego polecenie Restore...:

2. W oknie przywracania backup'u należy w polu Format wybrać Niestandardowy lub tar, a w polu Nazwa pliku podać pełną ścieżkę do miejsca z którego będzie przywracany backup lub wskazać miejsce odczytu używając przycisku :

W przypadku ręcznego podawania ścieżki wraz z nazwą pliku należy podać jego rozszerzenie: .backup

Całość zatwierdzamy przyciskiem Przywróć.

3. Poprawne przywrócenie backup'u jest sygnalizowane informacją Successfully compresion:

4. Zakończenie całego procesu zatwierdzamy przyciskiem Zrobione.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 9 search result(s) for backup.

Page: Procedura powrotu do wcześniejszej wersji LOG lub LOG Helpdesk (LOG)
... przywrócenia poprzedniej wersji przy założeniu, że przed aktualizacją został wykonany backup bazy danych oraz katalogu systemowego aplikacji LOG System lub LOG ... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konfiguracja administracja db
Nov 21, 2019
Labels: backup, konfiguracja, db, administracja
Page: Archiwizacja profilu użytkownika windows (LOG)
... lub DOMENA\login # destinationDir katalog docelowy np. c:\ , lub \\192.168.1.1\backups # filter filtr określający jakie pliki mają być achiwizowane (domyślnie wszystkie ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Aktualizacja systemów (LOG)
... 2008 Microsoft SQL Server 2008 R2 PostgreSQL 9.3 link https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Wymaganiabazydanych Backup Przed każdą aktualizacją należy wykonać backup bazy danych każdego z systemów link https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Backupbazydanych Procedura aktualizacji Zalecamy ...
Sep 23, 2019
Page: Rola - Administrator Systemu (LOG)
... na podstawie wymagań LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/WymaganiaLOGSystem Modyfikacje workflow Konfiguracja SSO Backup bazy danych Procedura odtworzenia Import zasobów przez Webservice Modyfikacje systemu ...
Nov 22, 2019
Page: Aktualizacja Helpdesk (LOG)
... przystąpieniem do aktualizacji zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych programu. Backup bazy danych LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Backupbazydanych Kopia bezpieczeństwa plików aplikacji W ...
May 18, 2021
Page: Aktualizacja LOG (LOG)
... L.p. Opis Link 1 Zweryfikuj aktualności polisy link 2 Wykonaj backup bazy danych link https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Backupbazydanych 3 Pobierz instalator nowego serwera LOG ...
May 17, 2021
Labels: upgrade, aktualizacja, serwera, upg, administracja
Page: 'Stan procesu' w workflow - filtr zgłoszeń zamkniętych i otwartych. (LOG)
... wykonując operacje na bazie danych. Bezwzględnie przed działaniami należy wykonać backup bazy danych. Status Dotyczy wersji: 5.3.x 6.x Poziom ...
Dec 27, 2018
Labels: filtry, helpdesk
Page: Automatyczna aktualizacja agentów (LOG)
... ponownego wygenerowania pliku instalacyjnego agenta i instalacji na poszczególnych komputerach. Backup LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/BackupbazydanychLOGSystem Funkcja autoaktualizacji samego updatera Każdy element naszego ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, aktualizacja, favourite
Page: Opis modułów (LOG)
... Monitoring nadawania adresacji IP;  Zdalne zarządzanie komputerami przez predefiniowane skryptu (backup plików danych, czyszczenie tymczasowych katalogów, zmiana nazw komputerów i wiele ...
Nov 05, 2019